ORDIN nr. 6312 din 12 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de control T5R

Având în vedere prevederile art. 141 alin. (2), art. 142, 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, şi a notei 5 pct. 5.2 din anexa nr. 7a) la regulament, ale Convenţiei privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2005, aprobată prin Legea nr. 23/2006, şi obiectivele strategice pentru anul 2006 cu privire la armonizarea legislaţiei vamale potrivit acquis-ului comunitar,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă Normele tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de control T5R, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 la prezentul ordin.

Art. 2

Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 18 iunie 2006. La aceeaşi dată se abrogă Decizia directorului general al Direcţiei Generale a Vămilor nr. 175/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 şi 111 bis din 21 februarie 2003.

Prezentul ordin transpune parţial în legislaţia naţională Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.286/2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/1993 privind stabilirea unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 343 din 31 decembrie 2003.

-****-


Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXA Nr. 1: NORME TEHNICE DE UTILIZARE Şl COMPLETARE A FORMULARELOR DECLARAŢIEI SUMARE

CAPITOLUL 1: NOTE GENERALE PRIVIND UTILIZAREA FORMULARELOR

1.Prin "Exemplarul declaraţiei sumare" se înţelege documentul întocmit pe un formular conform modelului din Anexa Nr. 7d) la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, însoţit, atunci când este cazul, de unul sau mai multe formulare complementare.

2.Prin "Exemplarul declaraţiei sumare complementare" se înţelege documentul întocmit pe un formular conform modelului din Anexa Nr. 7e) la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.

3.Formularele declaraţiei sumare, se imprimă şi se folosesc în seturile de exemplare corespunzătoare destinaţiei acestora şi se compun, de regulă, dintr-un set de 2 exemplare, respectiv:

- exemplarul 1/6 pentru biroul vamal de ieşire/intrare la care se depune declaraţia sumară;

- exemplarul 3/8 pentru persoana care depune declaraţia sumară. Fiecare formular are o dublă utilizare.

4.În cazul în care mărfurile intră pe teritoriul vamal al României sub acoperirea unui titlu de tranzit, potrivit art. 112 alin. (4) şi art. 115 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, documentul de tranzit este considerat declaraţie sumară. În aceste situaţii biroul vamal de intrare efectuează analiza de risc după recepţia informaţiilor cuprinse în acest document, iar titlului de tranzit ţine locul declaraţiei sumare prealabile la sosire.

5.În situaţia mărfurilor care au circulat, înainte de prezentarea lor la biroul vamal de destinaţie sub procedura de tranzit şi care urmează a fi descărcate în depozit temporar, potrivit art. 112 alin. (1)-(3) şi art. 119 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, autoritatea vamală poate accepta o copie a titlului de tranzit ca declaraţie sumară dacă acesta conţine toate datele necesare completării declaraţiei sumare, stabilite în prezentele norme.

6.Pentru mărfurile străine care se prezintă la biroul vamal de destinaţie acceptarea de către autoritatea vamală a declaraţiei sumare este echivalentă cu permisiunea de descărcare a mărfurilor în depozitul temporar.

CAPITOLUL 2: DISPOZIŢII GENERALE REFERITOARE LA COMPLETAREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI SUMARE

7.Exemplarele declaraţiilor sumare se completează în limba română la maşina de scris sau printr-un procedeu mecanografic sau similar. În anumite situaţii completarea declaraţiei se poate face şi de mână cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule.

8.Declaraţiile depuse nu trebuie să conţină ştersături sau suprascrieri. Totuşi eventualele greşeli constatate de către autoritatea vamală pot fi rectificate de către persoana care a depus declaraţia prin tăierea datelor incorecte şi adăugarea celor valabile. Persoana care face corectura trebuie să înscrie modificările cu majuscule şi acestea trebuie vizate de către autoritatea vamală. Atunci când consideră necesar autoritatea vamală poate solicita însă depunerea unui nou formular.

9.Rubrica ce conţine numărul exemplarului neutilizat de pe formular, funcţie de procedura solicitată (introducere sau scoatere) se barează cu "X" cifra corespunzătoare exemplarului care nu se utilizează.

10.Rubricile A şi B din declaraţia sumară sunt rezervate uzului oficial al autorităţii vamale, astfel:

(1)În rubrica A se înscrie codul şi denumirea biroului vamal la care se depune declaraţia sumară, numărul şi data de înregistrare a declaraţiei.

Aceste informaţii se certifică de către agentul vamal desemnat să procedeze la înregistrarea declaraţiei sumare prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

(2)În situaţiile menţionate la pct. 5 agentul vamal desemnat din cadrul biroului vamal de destinaţie, verifică îndeplinirea cerinţelor cuprinse în prezentele norme, înscrie data acceptării declaraţiei sumare şi certifică prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale. În cazul utilizării formularelor declaraţiei sumare aceste date trebuie să fie înscrise în rubrica B a exemplarelor.

(3)În cazul prevăzut la art. 496 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României în rubrica B agentul vamal desemnat cu realizarea controlului, după verificarea îndeplinirii cerinţelor înscrise în prezentele norme şi efectuarea analizei de risc, acordă liberul de vamă. In acest sens înscrie menţiunea "LV." şi data acordării acestuia, certificând aceste date prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

În cazul în care agentul vamal nu acordă liber de vamă, acesta notifică motivele refuzului şi certifică prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.

11.În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2), respectiv art. 204 alin. (2) din Codul vamal al României pentru declararea sumară se pot folosi documente care conţin informaţii comerciale, portuare sau de transport, cu condiţia ca acestea să conţină elementele necesare completării declaraţiei sumare stabilite în Anexa Nr. 7b) sau 7c), după caz, la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.

Astfel pot fi acceptate documente precum:

a)lista containerelor;

b)lista de încărcătură;

c)lista coletelor;

d)scrisoarea de transport;

e)manifestul încărcăturii; etc.

12.Declaraţia sumară poate fi depusă la biroul vamal de către:

a)comandantul/ căpitanul aeronavei/ navei;

b)persoana sau persoanele responsabile pentru intrarea/ieşirea mărfurilor în/din România sau pentru transportul mărfurilor pe teritoriul vamal naţional;

c)societatea de transport aerian, maritim, rutier sau feroviar; sau

d)orice reprezentant al persoanelor menţionate mai sus.

13.Declaraţiile sumare aferente trimiterilor poştale, transporturilor de provizii nave şi aeronave, precum şi expediţiilor expres trebuie să conţină informaţiile stabilite în Anexa Nr. 7c) la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României. În situaţia acestor transporturi informaţiile pentru anumite date ce trebuie furnizate autorităţii vamale de către persoana care depune declaraţia sumară trebuie să fie conforme cu cerinţele menţionate la pct. 14 al prezentei anexe.

CAPITOLUL 3: INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA RUBRICILOR DECLARAŢIEI SUMARE DE CĂTRE PERSOANA CARE DEPUNE DECLARAŢIA

14.Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în rubricile din formularul declaraţiei sumare sunt următoarele:

(A)INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI SUMARE ÎN CAZUL FORMALITĂŢILOR DE IEŞIRE

RUBRICA 1 - "DECLARAŢIE"

În cazul formalităţilor de plecare, în caseta a doua a rubricii se înscrie cifra "1".

RUBRICA 2 - "EXPEDITOR"

În cazul în care expeditorul este o altă persoană decât cea care depune declaraţia sumară se înscriu datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei care expediază mărfurile, înscrisă în contractul de transport de către persoana care a ordonat transportul.

RUBRICA 3 - "FORMULARE"

Prima casetă: se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu: Pentru o declaraţie sumară formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel:

1 - pe declaraţia primară;

2- pe prima declaraţie complementară

3 - pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia sumară se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 4 se înscrie cifra 1.

A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compune declaraţia sumară, atunci când declaraţia conţine şi formulare complementare.

Exemplu: Pentru o declaraţie sumară formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare, în această casetă se înscrie: 1/3 pentru declaraţia primară;

- 2/3 pentru prima declaraţie complementară;

- 3/3 pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia sumară se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 4 se înscrie cifra 1.

Atunci când persoana care depune declaraţia sumară prezintă autorităţii vamale în locul formularelor complementare liste de încărcătură sau alte liste corespunzătoare conţinând informaţiile cerute pentru o astfel de declaraţie, cerinţele de mai sus referitoare la formularele complementare se aplică în mod similar şi acestor liste.

RUBRICA 4 - "ARTICOLE"

Se înscrie numărul total de poziţii tarifare din Nomenclatura Combinată completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise în declaraţia sumară.

Numărul de articole corespunde numărului de rubrici 20 care trebuie completate.

RUBRICA 5 - "DESTINATAR"

Se înscriu datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanelor cărora le sunt destinate mărfurile înscrise în contractul de transport de persoana care a ordonat transportul.

RUBRICA 7 - "NUMĂR DOCUMENT DE TRANSPORT"

Se înscrie numărul de referinţă al documentului de transport pentru transportul mărfurilor care părăsesc teritoriul vamal al României.

Acest număr include codul aferent tipului de document de transport indicat în "Lista abrevierilor pentru documente" din ANEXA Nr. 3, urmat de numărul de identificare al documentului respectiv care poate înlocui numărul unic de referinţă al expediţiei (NUR), atunci când acesta din urmă nu este disponibil.

RUBRICA 8 - "DECLARANT/REPREZENTANT"

Se înscriu datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei prevăzută la art. 204 alin. 3 din Codul vamal al României.

Când persoana care depune declaraţia sumară şi exportatorul/expeditorul sunt aceeaşi persoană, în această rubrică se înscrie menţiunea "exportator" sau "expeditor".

RUBRICA 14 - " MOD DE PLATĂ CHELTUIELI DE TRANSPORT"

Aceasta informaţie se furnizează doar dacă este disponibilă. Se utilizează unul din următoarele coduri: A-plată cash

B - plată cu cardul de credit

C - plată prin cec

D - alte modalităţi de plată (de exemplu debitarea direct contul cash)

H - transfer electronic

Y - titular de cont la transportator

Z - fără plată in avans.

RUBRICA 18 - "BIROUL VAMAL DE IEŞIRE"

Se indică codul aferent biroului vamal prin care mărfurile urmează să părăsească teritoriul vamal al României, stabilit în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 19 - "LOCALIZAREA MĂRFURILOR"

Se indică, dacă este cazul, locul exact unde mărfurile pot fi localizate.

RUBRICA 20 - "COLETE Şl DESCRIEREA MĂRFURILOR"

Pe primul rând - Descrierea mărfurilor se face în termeni suficient de precişi pentru a permite identificarea acestora de către autoritatea vamală. Descrieri generale (precum "părţi", "diverse") nu pot fi acceptate. Furnizarea acestei informaţii nu este necesară în cazul în care este indicată poziţia tarifară din Nomenclatura Combinată.

Se înscrie de asemenea tipul ambalajului prin indicarea codului specific fiecărui mod de ambalare (împachetare) a mărfurilor potrivit Recomandării ONU/ CEE Nr. 21/REV.1, august 1994, conform tabelului prevăzut în ANEXA Nr. 3.

Pe al doilea rând - în cazul mărfurilor ambalate trebuie descrise mărcile de expediţie şi numerele de identificare a mijloacelor de transport sau coletelor. Pentru mărfurile containerizate mărcile de expediţie pot fi înlocuite cu numerele de identificare a containerelor, dacă aceste date sunt furnizate de către agentul economic.

Mărcile de expediţie pot fi înlocuite cu un număr unic de referinţă (NUR) sau cu referinţele din documentul de transport care permit o identificare exactă a tuturor coletelor ce fac obiectul încărcăturii.

în cazul mărfurilor ambalate se înscrie numărul fiecărui colet în parte care nu mai poate fi divizat fără a fi desfăcut. Pentru mărfurile neambalate se înscrie numărul de articole. Această informaţie nu se furnizează în cazul mărfurilor transportate vrac.

RUBRICA 21 - "ARTICOL NUMĂR"

Nu se utilizează decât dacă sunt mai multe articole. Se înscrie numărul articolului respectiv raportat la numărul total de articole din declaraţia sumară.

RUBRICA 22 - "CODUL MĂRFURILOR"

Se înscrie poziţia tarifară a mărfurilor din Nomenclatura Combinată.

RUBRICA 23 - "COD ONU MĂRFURI PERICULOASE"

Se înscrie, atunci când se cunoaşte, numărul corespunzător mărfurilor periculoase atribuit de Organizaţia Naţiunilor Unite substanţelor şi articolelor înscrise pe lista produselor periculoase cel mai frecvent transportate. Codurile sunt reactualizate periodic de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa şi se regăsesc pe site-ul www.unece.org (Secţiunea - Transport mărfuri periculoase).

RUBRICA 24 - "GREUTATE BRUTTO (kg)"

Se înscrie greutatea cumulată a mărfurilor împreună cu ambalajele acestora, excluzând greutatea containerelor şi a altor echipamente de transport.

RUBRICA 26 - " NUMĂR UNIC DE REFERINŢĂ AL EXPEDIŢIEI (N.U.R.)

Reprezintă un număr unic atribuit lotului de marfă şi înlocuieşte numărul documentului de transport dacă acesta nu este disponibil.

Se utilizează codurile ISO15459 furnizate de Organizaţia Mondială a Vămilor sau alte coduri echivalente.

RUBRICA 27 - " NUMĂR DE IDENTIFICARE SIGILII"

Se înscrie numărul de identificare a sigiliului aplicat pe mijlocul de transport, dacă această informaţie este disponibilă.

RUBRICA 28 - "CODUL ŢĂRILOR DE PE TRASEU"

Această informaţie trebuie furnizată în măsura în care este cunoscută. Se înscrie codul de identificare a ţărilor, stabilit în ANEXA Nr.3, prin care mărfurile sunt în trecere, între ţara de plecare şi cea de sosire, incluzându-le şi pe acestea două.

RUBRICA 29 - "DATA DECLARAŢIEI:

NUMELE DECLARANTULUI/REPREZENTANTULUI;SEMNĂ TURA/AUTENTIFICAREA "

Se înscrie data la care declaraţia sumară, semnată sau autentificată într-un alt mod, a fost înregistrată la autoritatea vamală.

Pe exemplarul care rămâne la biroul vamal trebuie să figureze numele şi prenumele persoanei interesate, certificate prin semnătura olografă a acesteia.

Dacă persoana interesată este o persoană juridică, semnătura însoţită de ştampilă trebuie să preceadă indicarea numelui, prenumelui şi calităţii semnatarului.

(B)INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI SUMARE ÎN CAZUL FORMALITĂŢILOR DE INTRARE

RUBRICA 1 - "DECLARAŢIE"

În cazul formalităţilor de sosire, în caseta a doua a rubricii se înscrie cifra "2".

RUBRICA 2 - "EXPEDITOR"

Se menţionează datele de identificare(denumirea şi adresa) ale persoanei care expediază mărfurile, înscrisă în contractul de transport de către persoana care a ordonat transportul.

RUBRICA 3 - "FORMULARE"

Prima casetă: se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu: Pentru o declaraţie sumară formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel:

1 - pe declaraţia primară;

2- pe prima declaraţie complementară

3 - pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia sumară se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 4 se înscrie cifra 1.

A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compune declaraţia sumară atunci când declaraţia conţine şi formulare complementare.

Exemplu: Pentru o declaraţie sumară formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare, în această casetă se înscrie:

- 1/3 pentru declaraţia primară;

- 2/3 pentru prima declaraţie complementară;

- 3/3 pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia sumară se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 4 se înscrie cifra 1.

Se completează, prin înscrierea în cifre a numărului total al paginilor din care sunt formate listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială a mărfurilor, autorizate de autorităţile competente, atunci când este permisă utilizarea acestora, în locul formularelor complementare, de către autoritatea vamală.

Atunci când persoana care depune declaraţia sumară prezintă autorităţii vamale în locul formularelor complementare liste de încărcătură sau alte liste corespunzătoare conţinând informaţiile cerute pentru o astfel de declaraţie, cerinţele de mai sus referitoare la formularele complementare se aplică în mod similar şi acestor liste.

RUBRICA 4 - "ARTICOLE"

Se înscrie numărul total de poziţii tarifare din Nomenclatura Combinată completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise în declaraţia sumară.

Numărul de articole corespunde numărului de rubrici 20 care trebuie completate.

RUBRICA 5 - "DESTINATAR"

Se înscriu datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanelor cărora le sunt destinate mărfurile înscrise în contractul de transport de persoana care a ordonat transportul. Acest element trebuie furnizat în cazul în care destinatarul este o altă persoană decât cea care depune declaraţia sumară.

RUBRICA 6 - "NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL TRANSPORTULUI"

Se înscriu, dacă este cazul, datele de identificare a rutei parcurse de mijlocul de transport în cauză. De exemplu numărul călătoriei, numărul zborului, numărul deplasării, dacă este cazul.

RUBRICA 7 - "NUMĂR DOCUMENT DE TRANSPORT"

Se înscrie numărul de referinţă al documentului de transport pentru transportul mărfurilor care părăsesc teritoriul vamal al României.

Acest număr include codul aferent tipului de document de transport indicat în "Lista abrevierilor pentru documente" din ANEXA Nr.3, urmat de numărul de identificare al documentului respectiv care poate înlocui numărul unic de referinţă al expediţiei (NUR), atunci când acesta din urmă nu este disponibil.

RUBRICA 8 - "DECLARANT/REPREZENTANT"

Se înscriu datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei prevăzută la art. 61 alin. 3 şi 4 din Codul vamal al României.

Când persoana care depune declaraţia sumară şi destinatarul sunt aceeaşi persoană, în această rubrică se înscrie menţiunea "destinatar".

RUBRICA 9 -"DATA Şl ORA DE SOSIRE ÎN PRIMUL LOC DE INTRARE PE TERITORIUL VAMAL"

Se trece data şi ora de sosire a mijlocului de transport în primul aeroport (pe calea aerului), în primul punct de control trecerea frontierei (pe cale terestră) sau în primul port (pentru transportul maritim) furnizate sub formă codificată de tipul N8 (OOAALLZZ), respectiv: ora/an/luna/zi.

RUBRICA 10 - "CODUL PRIMULUI LOC DE SOSIRE (P.L.S.)"

Se înscriu sub forma unui cod datele de identificare a primului loc de sosire, care poate fi un port, aeroport, punct de control trecerea frontierei terestre.

Codul utilizat trebuie să aibă următoarea formă: UN/LOCODE urmat de codul naţional.

Codul UN/LOCODE este derivat din codul ISO 3166 şi prevederile din Recomandarea 16 UNECE - Geneva, nomenclator reactualizat periodic de către Comisia Europeană - EUROSTAT, fiind format din codul ţării şi codul localităţii. Codurile UN/LOCODE se regăsesc pe site-ul www.unece.org/locode.

Codul naţional este codul localităţii conform clasificării SIRUTA. Baza de date este gestionată de Institutul Naţional de Statistică, iar informaţiile privind codurile naţionale se găsesc pe pagina web www.insse.ro.

RUBRICA 11 -"TRANSPORTATOR"

Această informaţie este cerută în cazul în care transportatorul este o altă persoană decât cea care depune declaraţia sumară.

În această situaţie se înscriu datele de identificare, respectiv denumirea şi adresa, ale persoanei care transportă mărfurile la intrarea pe teritoriul vamal al României.

RUBRICA 12-"PERSOANA NOTIFICATĂ"

Se indică datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei care va fi notificată la import despre sosirea mărfurilor.

RUBRICA 13 - "IDENTITATEA Şl NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"

Se înscrie identitatea, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat, urmată de naţionalitatea mijlocului de transport activ, pe baza unui cod care se regăseşte în ANEXA Nr.3.

În cazul transportului combinat sau în situaţia în care sunt utilizate mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsia ansamblului.

Exemplu: În cazul transportului mărfurilor dintr-un camion care se află pe o navă, mijlocul de transport activ se consideră nava. În cazul unui transport rutier realizat printr-un ansamblu alcătuit din vehicul tractor şi remorcă, mijlocul de transport activ este considerat vehiculul tractor.

În funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:


Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

In cazul transbordărilor trebuie să se precizeze elementele referitoare la modalităţile de transport intern şi extern.

RUBRICA 14 - " MOD DE PLATĂ CHELTUIELI DE TRANSPORT"

Se utilizează unul din următoarele coduri:

A - plată cash;

B - plată cu cardul de credit;

C - plată prin cec;

D - alte modalităţi de plată (de exemplu debitarea directă a contul cash);

H - transfer electronic;

Y - titular de cont la transportator;

Z - fără plată in avans.

RUBRICA 15 - "LOCUL DE ÎNCĂRCARE"

Se înscrie numele portului maritim, aeroportului, staţiei de cale ferată sau a oricărui alt loc în care mărfurile sunt încărcate pe mijlocul de transport care urmează să fie folosit la transportul acestora şi ţara în care sunt localizate.

RUBRICA 16 - "LOCUL DE DESCĂRCARE"

Se înscrie numele portului maritim, aeroportului, staţiei de cale ferată sau a oricărui alt loc în care mărfurile sunt descărcate de pe mijlocul de transport care urmează să fie folosit la transportul acestora şi ţara în care sunt localizate.

RUBRICA 17 - "MONEDA Şl VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"

În prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform ANEXEI Nr. 3.

În a 2-a casetă se înscrie valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate. Această valoare se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

RUBRICA 20 - "COLETE Şl DESCRIEREA MĂRFURILOR"

Pe primul rând - Descrierea mărfurilor se face in termeni suficient de precişi pentru a permite identificarea acestora de către autoritatea vamală. Descrieri generale (precum "părţi", "diverse") nu pot fi acceptate. Furnizarea acestei informaţii nu este necesară în cazul în care este indică poziţia tarifară din Nomenclatura Combinată.

Se înscrie de asemenea tipul ambalajului prin indicarea codului specific fiecărui mod de ambalare (împachetare) a mărfurilor potrivit Recomandării ONU/ CEE Nr. 21/REV.1, august 1994, conform tabelului prevăzut în ANEXA Nr.3.

Pe al doilea rând - în cazul mărfurilor ambalate trebuie descrise mărcile de expediţie şi numerele de identificare a mijloacelor de transport sau coletelor. Pentru mărfurile containerizate mărcile de expediţie pot fi înlocuite cu numerele de identificare a containerelor, dacă aceste date sunt furnizate de către agentul economic.

Mărcile de expediţie pot fi înlocuite cu un număr unic de referinţă (NUR) sau cu referinţele din documentul de transport care permit o identificare exactă a tuturor coletelor ce fac obiectul încărcăturii.

În cazul mărfurilor ambalate se înscrie numărul fiecărui colet in parte care nu mai poate fi divizat fără a fi desfăcut. Pentru mărfurile neambalate se înscrie numărul de articole. Această informaţie nu se furnizează in cazul mărfurilor transportate vrac.

RUBRICA 21 - "ARTICOL NUMĂR"

Nu se utilizează decât dacă sunt mai multe articole. Se înscrie numărul articolului respectiv raportat la numărul total de articole din declaraţia sumară.

RUBRICA 22 - "CODUL MĂRFURILOR"

Se înscrie poziţia tarifară a mărfurilor din Nomenclatura Combinată.

RUBRICA 23 - "COD ONU MĂRFURI PERICULOASE"

Se înscrie, atunci când se cunoaşte, numărul corespunzător mărfurilor periculoase atribuit de Organizaţia Naţiunilor Unite substanţelor şi articolelor înscrise pe lista produselor periculoase cel mai frecvent transportate. Codurile sunt reactualizate periodic de către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa şi se regăsesc pe site-ul www.unece.org (Secţiunea - Transport mărfuri periculoase).

RUBRICA 24 - "GREUTATE BRUTTO (kg)"

Se înscrie greutatea cumulată a mărfurilor împreună cu ambalajele acestora, excluzând greutatea containerelor şi a altor echipamente de transport.

RUBRICA 25 - "PREŢ ARTICOL"

Se înscrie, atunci când se cunoaşte, valoarea fiecărui articol care concură la valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate care se regăseşte în rubrica Nr. 17. Preţul se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

RUBRICA 26 - " NUMĂR UNIC DE REFERINŢĂ AL EXPEDIŢIEI (N.U.R.)

Reprezintă un număr unic atribuit lotului de marfă şi înlocuieşte numărul documentului de transport dacă acesta nu este disponibil.

Trebuie utilizate codurile ISO15459 furnizate de Organizaţia Mondială a Vămilor sau alte coduri echivalente.

RUBRICA 27 - " NUMĂR DE IDENTIFICARE SIGILII"

Se înscrie numărul de identificare a sigiliului aplicat pe mijlocul de transport.

RUBRICA 28 - "CODUL ŢĂRILOR DE PE TRASEU"

Această informaţie trebuie furnizată în măsura în care este cunoscută. Se înscrie codul de identificare a ţărilor din ANEXA Nr.3 prin care mărfurile sunt în trecere, între ţara de plecare şi cea de sosire, incluzându-le şi pe acestea două.

RUBRICA 29 - "DATA DECLARAŢIEI. NUMELE DECLARANTULUI/REPREZENTANTULUI; SEMNĂTURA/AUTENTIFICAREA "

Se înscrie data la care declaraţia sumară, semnată sau autentificată într-un alt mod, a fost înregistrată la autoritatea vamală.

Pe exemplarul care rămâne la biroul vamal trebuie să figureze numele şi prenumele persoanei interesate, date certificate prin semnătura olografă a acesteia.

Dacă persoana interesată este o persoană juridică, semnătura însoţită de ştampilă trebuie să preceadă indicarea numelui, prenumelui şi calităţii semnatarului.

CAPITOLUL 4: DISPOZIŢII PRIVIND FORMULARELE COMPLEMENTARE ALE DECLARAŢIEI SUMARE

15._

(1)Formularele complementare se folosesc doar în cazurile în care declaraţia sumară cuprinde mai mult de un articol (a se vedea rubrica 4). Aceste formulare trebuie prezentate împreună cu un formular al declaraţiei sumare S sau P.

(2)Dispoziţiile de la capitolele 1-3 de mai sus se aplică şi formularelor complementare. Totuşi rubrica 2/8 se utilizează opţional şi trebuie să cuprindă, dacă este cazul, doar datele de identificare (denumirea şi adresa) ale persoanei în cauză.

(3)În cazul utilizării formularelor complementare rubricile 20 (Colete şi descrierea mărfurilor) din formularele complementare care nu se utilizează trebuie să fie barate cu "x" pentru a împiedica folosirea lor ulterioară.

ANEXA Nr. 2: NORME TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA ŞI COMPLETAREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU

CAPITOLUL 1: INSTRUCŢIUNI PRIVIND UTILIZAREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU

1.În aplicarea normelor privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale în detaliu se înţelege prin:

a)declaraţie vamală în detaliu - documentul definit la art. 4 alin. 21 din Codul Vamal al României, întocmit în formă scrisă, alcătuit dintr-un set de formulare ce cuprinde numărul de exemplare corespunzător fiecărui regim vamal;

b)declaraţia vamală primară - exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate pentru declararea în detaliu a mărfurilor clasificate la un singur cod tarifar din Nomenclatură Combinată;

c)declaraţia vamală complementară - exemplarele declaraţiei vamale în detaliu utilizate împreună cu exemplarele declaraţiei vamale primare, pentru declararea mărfurilor care se clasifică la coduri tarifare din Nomenclatura Combinată diferite sau care, deşi se clasifică la acelaşi cod tarifar prezintă caracteristici diferite, în special în ceea ce priveşte denumirea comercială şi/sau originea, atunci când aceasta determină regimuri tarifare diferite.

2.Formularele declaraţiei vamale în detaliu se compun, de regulă, dintr-un set de 8 exemplare consecutive, de la 1 la 8, ale căror modele sunt prevăzute în Anexele Nr. 9 a) şi 9 c) la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României.

În cazul folosirii procedeelor informatice se utilizează formularele declaraţiei vamale în detaliu prevăzute în Anexele Nr. 9 b şi 9 d la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, folosindu-se seturi a câte patru exemplare având fiecare dublă utilizare, respectiv exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5.

Un set de formulare reuneşte toate exemplarele declaraţiei necesare unui regim vamal sau unei destinaţii, lipite la cotor.

3.Exemplarele din seturile declaraţiei vamale în detaliu au fiecare o destinaţie, astfel:

a)exemplarul 1 se păstrează de biroul vamal unde s-au întocmit formalităţile vamale de export, reexport, perfecţionare pasivă sau de tranzit;

b)exemplarul 2 serveşte la colectarea informaţiilor statistice privind regimurile vamale de la lit. a), cu excepţia tranzitului;

c)exemplarul 3 este returnat exportatorului, după certificarea acestuia de către autoritatea vamală;

d)exemplarul 4 însoţeşte mărfurile expediate sub regimul de tranzit şi este reţinut de biroul vamal de destinaţie;

e)exemplarul 5 însoţeşte mărfurile aflate în tranzit până la biroul vamal de destinaţie şi este returnat biroului vamal de plecare pentru confirmarea încheierii regimului de tranzit;

f)exemplarul 6 este păstrat de biroul vamal de import unde s-au întocmit formalităţile vamale de import, perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal şi antrepozitare vamală;

g)exemplarul 7 este destinat pentru colectarea informaţiilor statistice privind regimurile vamale de la lit. f);

h)exemplarul 8 este returnat titularului după certificarea acestuia de către autoritatea vamală.

În cazul în care trebuie dovedit statutul românesc al mărfurilor se utilizează un exemplar 4 sau 4/5 al declaraţiei vamale în detaliu ca document T2L-R.

În situaţia transferurilor de mărfuri sau de produse de la un titular la altul sub acoperirea regimului prevăzut la art. 370 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României seturile de formulare sunt alcătuite astfel:

- în cazul autorizării în procedură normală: exemplarele 1,1 şi 4;

- în cazul autorizării în procedură simplificată: exemplarele 1 şi 4.

În cazul dispoziţiilor legale potrivit cărora sunt necesare copii ale declaraţiilor vamale, se pot utiliza fie exemplare suplimentare, fie fotocopii ale exemplarului destinat declarantului.

Exemplarele 2 şi 7 ale declaraţiei vamale în detaliu pot fi folosite şi în alte scopuri administrative, precum organizarea evidenţei operaţiunilor suspensive, controlul ulterior, controlul fizic în alte amplasamente decât cele ale biroului vamal, etc.

4._

(1)Declaraţia vamală în detaliu în formă scrisă se prezintă sub forma unor seturi fracţionate, denumite subseturi, ce conţin numărul de exemplare necesare pentru încheierea formalităţilor referitoare la regimul vamal sub care se plasează mărfurile.

(2)În procedura normala de vămuire a mărfurilor, funcţie de modalitatea de depunere a declaraţiei vamale, în formă scrisă sau informatică, exemplare declaraţiei vamale se utilizează astfel:

i.dacă declararea se efectuează în forma scrisă, atunci se folosesc următoarele seturi de exemplare:

a)pentru regimul vamal de export, perfecţionare pasivă sau reexport - exemplarele 1, 2 şi 3;

b)pentru regimul vamal de tranzit - exemplarele 1, 4 şi 5;

c)pentru regimurile vamale de import, admitere temporară, perfecţionare activă, transformare sub control vamal şi antrepozitare vamală - exemplarele 6, 7 şi 8.

ii.dacă declararea se efectuează prin procedee informatice se folosesc următoarele seturi de exemplare având dublă utilizare:

a)pentru regimurile vamale de export, perfecţionare pasivă, reexport sau import, admitere temporară, perfecţionare activă, transformare sub control vamal şi antrepozitare vamală - exemplarele 1/6, 2/7 şi 3/8;

b)pentru regimul vamal de tranzit, exemplarele -1/6, 4/5 şi 4/5.

Rubrica ce conţine numărul exemplarului neutilizat de pe formular, funcţie de regimul solicitat, se barează cu "X" cifra corespunzătoare exemplarului care nu se utilizează.

Pentru operaţiunile de tranzit cele 2 exemplare 4/5 însoţesc mărfurile până la biroul vamal de destinaţie, care reţine unul din exemplarele 4/5 şi confirmă încheierea operaţiunii prin transmiterea celuilalt exemplar 4/5, la biroul vamal de ieşire - emitent al tranzitului.

(3)În cazul în care regimul vamal de tranzit este precedat de un alt regim vamal, se poate prezenta un subset care să conţină numărul necesar de exemplare pentru efectuarea formalităţilor legate de regimul de tranzit şi de regimul precedent. Astfel pentru regimul vamal de tranzit precedat de regimurile de export, perfecţionare pasivă, reexport se pot utiliza subseturile ce conţin exemplarele 1,2,3,4 şi 5 sau 1/6, 3/8, 4/5 şi 4/5.

(4)Subseturile prevăzute la alin. (1) - (3) se iau din:

- setul complet alcătuit din 8 exemplare, conform modelului din Anexele Nr. 9 a) şi 9 c) la Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României - sau, mai ales in cazul producerii cu ajutorul unui sistem informatic pentru prelucrarea declaraţiilor, din setul complet alcătuit din patru formulare ce conţin două exemplare succesive, conform modelului din Anexele Nr. 9 b) şi 9 d) la Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României.

5._

(1)Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru:

a)mărfuri care intră sub incidenţa aii. 154, 155, 159, 160, 161, 162 şi 167 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la aceste articole;

b)mărfuri introduse sau scoase din ţară de misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, precum şi de către membri acestora. În această situaţie se foloseşte documentul emis de Ministerul Afacerilor Externe;

c)mijloace de plată care reprezintă instrumente de plată legale, titluri şi acţiuni;

d)ajutoare de urgenţă în caz de dezastre şi calamităţi naturale;

e)mărfuri având statut diplomatic sau de rang similar care:

- beneficiază de imunitate diplomatică sau consulară ori de rang similar;

- constituie cadouri către conducătorul statului sau către membrii Guvernului şi Parlamentului;

- circulă conform prevederilor unui acord cadru de asistenţă administrativă mutuală.

f)următoarele mărfuri pentru care se face dovada că nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale:

- decoraţii, distincţii şi premii onorifice, insigne şi medalii comemorative;

- echipament de călătorie, provizii şi alte articole, inclusiv echipament sportiv, pentru uz sau consum personal, care însoţesc, preced sau urmează călătorul;

- trusouri şi articole de nuntă, articole legate de schimbarea locuinţei, amintiri de familie;

- coşciuge, urne funerare, ornamente funerare şi articole pentru întreţinerea mormintelor şi monumentelor funerare;

- material publicitar tipărit, instrucţiuni de folosire, liste de preţuri şi alte articole publicitare;

- produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internaţionale, cu excepţia substanţelor care sunt considerate dopante, steroizilor, combinaţiilor de substanţe ce dau efect stupefiant sau halucinogen ce fac obiectul Legii nr. 171/1998 de ratificare a Convenţiei internaţionale împotriva dopajului;

- produse folosite în cadrul măsurilor excepţionale luate pentru protecţia mediului sau a persoanelor;

g)mărfurile expediate către forţele armate naţionale staţionate în afara teritoriului naţional, mărfurile care au fost dobândite în afara teritoriului naţional de către forţele naţionale armate, precum şi mărfurile achiziţionate sau depozitate pe teritoriul României de forţele armate străine care sunt staţionate pe teritoriul naţional, în situaţia în care se aplică normele de vămuire simplificate specifice pentru eşaloanele militare;

h)lansatoarele de sateliţii:

- la exportul sau importul în vederea lansării în spaţiu;

- în momentul lansării în spaţiu.

i)mărfuri care fac obiectul traficului necomercial între persoane rezidente în zonele de frontieră (trafic de frontieră de importanţă neglijabilă); produse obţinute de producătorii agricoli pe proprietăţi aflate în afară, dar adiacente teritoriului naţional în care îşi desfăşoară activitatea principală, potrivit reglementărilor în vigoare.

j)mărfurile cărora li se aplică dispoziţiile speciale referitoare la trimiterile poştale simple sau prin colet poştal.

(2)În scopul îndeplinirii formalităţilor de tranzit pentru expediţiilor constituite din mai multe feluri de mărfuri autoritatea vamală poate permite utilizarea listelor de încărcătură în locul formularelor declaraţiilor vamale complementare.

CAPITOLUL 2: INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND COMPLETAREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU

6.Datele care se înscriu în formularele declaraţiei vamale în detaliu se redactează în limba română.

7.Completarea rubricilor 1-56 din declaraţia vamală se face de declarant/ reprezentant fără a prejudicia aplicarea procedurilor simplificate. Rubricile care trebuie completate pentru fiecare regim vamal sunt înscrise în tabelul de mai jos.

Prevederile specifice referitoare datele care trebuie completate în fiecare rubrică, aşa cum sunt descrise în capitolul 3 al prezentele norme, se aplică conform cerinţelor din tabelul următor:


Rubrica Nr.

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1(1)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

2

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

2(Nr.)

A

A

A

A

B

A

 

 

 

 

3(1)

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

3(2)

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

4

 

 

 

 

A[2]

A[2]

 

 

 

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

A

A

A

A

B

 

A

A

A

A

7

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

 

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

8

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

8 (Nr.)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

9

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

11

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

14

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

14 (Nr.)

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

15 - Tara

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15 a - cod

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

15 b - cod

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

16

A **

A **

A **

A **

 

 

A **

A **

A **

A **

17

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

17 a

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

17 b

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

18 (identitate)

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4] [12]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

18 (naţionalitate)

A [5]

A [5]

A [5]

A [5]

A [5] [12]

 

A [5]

A [5]

A [5]

A [5]

19

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

20

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

21 (identitate)

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

21 (naţionalitate)

A [5]

A [5]

A [5]

A [5]

A [5]

 

A [5]

A [5]

A [5]

A [5]

22 (monedă)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

22 (cuantum)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

23

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

24

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

25

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

26

A [6]

A [6]

A [6]

A [6]

B

 

A [10]

A [10]

A [10]

A [10]

27

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

28

 

 

 

 

 

 

A**

A**

A**

A**

29

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

30

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

A[1]

33(1)

A

A

A

A

A [7]

A

A

A

A

A

33(2)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

33(3)

A*

A*

A*

A*

 

 

A*

A*

A*

A*

33(4)

A*

A*

A*

A*

 

 

A*

A*

A*

A*

33(5)

A*

A*

A*

A*

 

 

A*

A*

A*

A*

34 a

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

34 b

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

35

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

36

 

 

 

 

 

 

A

A [8]

 

 

37(1)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

38

A

A

A

A

A [8]

A

A

A

A

A

39

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

43

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

44

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

46

A

A

A

A

 

 

A

A

A

A

47 (tip)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

47 (bază de calcul)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

47 (procent)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

47 (cuantum)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

47 (total)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

47 (MP)

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

48

 

 

 

 

 

 

A [11]

A [11]

A [11]

A [11]

49

A [9]

A [9]

A

A [9]

 

 

A [9]

A [9]

A

A

50

B

B

 

B

A

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

54

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

55

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

Legendă:


Titlurile coloanelor

Coduri utilizate pentru rubrica Nr. 37, caseta 1-a

A: Export

10, 11, 23

C: Reexport în urma unui regim vamal economic, altul decât antrepozitarea vamală (perfecţionare activă, admitere temporară, transformare sub control vamal)

31

D: Reexport în urma antrepozitării vamale

31

E: Perfecţionare pasivă

21

F: Tranzit

 

G: Statutul românesc al mărfurilor

 

H: Punere în liberă circulaţie a mărfurilor

41, 44, 45, 48, 64, 68

1: Perfecţionare activă - sistemul cu suspendare, admitere temporară, transformare sub control vamal

51, 53, 91

J: Plasare în antrepozit vamal de tip A, B, C, E sau F1

71, 78

K: Plasare într-un antrepozit vamal de tip D l

71

_______

1 Coloana J se referă şi la intrarea mărfurilor în zone supuse controlului de tip II, scutite de taxe vamale.

2 Coloana K este relevantă şi pentru intrarea mărfurilor în zonele supuse controlului de tip II, scutite de taxe vamale.

Semnificaţia informaţiilor din tabel:

A: Obligatoriu;

A*: Obligatorii în cazul declarării mărfurilor prin sistemul informatic care utilizează baza de date TARIR;

A**: Obligatorii în situaţiile în care aceste date se cunosc;

B: Opţional pentru declarant. Informaţii pe care declarantul poate decide să le furnizeze, dar care nu sunt solicitate de către autoritatea vamală.

Note:

[1] Când declaraţia acoperă un singur articol această rubrică nu se completează, fiind necesar ca cifra "1" să fie înscrisă în rubrica 5.

[2] Această rubrică este obligatorie în situaţiile în care în locul declaraţiilor complementare se folosesc alte formulare (liste de încărcătură sau liste descriptive de natură comercială).

[3] în cazul procedurii informatice datele cerute se completează automat de sistem.

[4] Nu se utilizează în cazul trimiterilor poştale sau a transportului prin instalaţii fixe.

[5] Nu se utilizează în cazul trimiterilor poştale sau a transportului prin instalaţii fixe sau pe cale ferată.

[6] Această rubrică nu se completează atunci când formalităţile de export se întocmesc la un birou vamal de ieşire.

[7] Aceasta informaţie se completează în următoarele cazuri:

- atunci când declaraţia de tranzit este întocmită de aceeaşi persoană, simultan sau în urma unei declaraţii vamale, pe care a fost indicat codul mărfurilor, sau

- atunci când declaraţia de tranzit cuprinde mărfuri care implică un risc ridicat de fraudă, stabilite prin Regulamentul de aplicare a Codului vamal;

- atunci când este prevăzut prin o altă reglementare specifică.

[8] Se completează numai când reglementările prevăd acest lucru.

[9] Această rubrică se completează atunci când declaraţia de plasare sub regim este folosită la încheierea regimului de antrepozit vamal.

[10] Această rubrică nu se completează atunci când formalităţile de import se întocmesc la un birou vamal de intrare.

[11] Această rubrică este obligatorie în situaţiile în care plata drepturilor vamale se efectuează din depozite băneşti constituite în avans în contul autorităţii vamale.

[12] In cazul mărfurilor transportate în containere destinate a fi transportate pe vehicule rutiere, autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să nu completeze această rubrică, dacă situaţia logistică la punctul de plecare ar putea împiedica furnizarea datelor privind identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport în momentul întocmirii declaraţiei de tranzit şi dacă autoritatea vamală este în măsură să garanteze că informaţiile necesare privind mijloacele de transport vor fi înscrise ulterior în rubrica 55.

8.Completarea formularelor declaraţiei vamale în detaliu se poate face conform instrucţiunilor din prezenta normă, astfel:

- în procedură manuală, prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu excepţia cazurilor temeinic justificate când completarea datelor din declaraţia vamală în detaliu se face de mână, cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule;

- în procedură informatică, pe baza metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale prin procedee informatice. În aceasta situaţie formularele declaraţiei vamale pot fi completate şi tipărite numai dacă dispoziţiile referitoare la modele, hârtie, formatul exemplarelor, lizibilitatea datelor înscrise, precum şi interzicerea ştersăturilor şi a rescrierilor sunt strict respectate.

9.Numele şi semnătura în original a declarantului sau reprezentantului acestuia aplicată pe declaraţia vamală în detaliu - atestată, după caz, cu ştampila acestuia - conferă documentului caracterul original şi autentic.

Semnătura olografă trebuie să figureze pe exemplarul declaraţiei vamale în detaliu destinat biroului vamal.

10.Subseturile conţinând exemplarele completate si semnate ale declaraţiilor vamale în detaliu în forma scrisă, corespunzătoare fiecărui regim vamal solicitat, se prezintă şi se depun la biroul vamal în vederea înregistrării acestora.

11.Declaraţiile vamale în detaliu depuse în vederea înregistrării în evidenţele biroului vamal nu trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri.

12.Rubricile indicate prin litere A, B C, D, E, F, G, H, I şi J din declaraţiile vamale în detaliu sunt rezervate în principal uzului oficial al autorităţii vamale şi se completează astfel:

RUBRICA A - "BIROUL DE EXPEDIERE/DE EXPORT/DE DESTINAŢIE"

Se înscrie codul şi denumirea biroului vamal, numărul şi data declaraţiei vamale.

Aceste date se certifică de către agentul vamal desemnat să procedeze la acceptarea declaraţiei vamale prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

Pe al doilea rând în câmpul rezervat "Manifestului", pentru a evidenţia modul de declarare se înscrie un cod urmat, după caz, de numărul documentului de însoţire a mărfurilor. În aceste situaţii informaţiile trebuie separate printr-un asterisc (*). Codurile aferente modului de declarare sunt:

A - pentru o declaraţie normală (procedura normală, art. 85 din Codul vamal al României);

B - pentru o declaraţie incompletă (procedura simplificată, art. 97 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al României);

C - pentru o declaraţie simplificată (procedura simplificată, art. 97 alin. (2) lit. b) din Codul vamal al României);

D - pentru o declaraţie normală (aşa cum este prevăzută la codul A înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile).

E - pentru o declaraţie incompletă (aşa cum este prevăzută la codul B înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile).

F - pentru o declaraţie simplificată (aşa cum este prevăzută la codul C înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile).

X - pentru o declaraţie suplimentară prevăzută în cadrul procedurii simplificate de la codul B;

Y - pentru o declaraţie suplimentară prevăzută în cadrul procedurii simplificate de la codul C;

Z - pentru o declaraţie suplimentară în contextul unei proceduri simplificate prevăzută în art. 97 alin. (2) lit. c) din Codul vamal al României (înscrierea mărfurilor în evidenţe).

Codurile D, E şi F pot fi utilizate numai în cadrul procedurii menţionate în art. 132 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României în cazul în care autoritatea vamală autorizează depunerea declaraţiei înainte ca declarantul să fie în măsură să prezinte mărfurile.

RUBRICA B - "INFORMAŢII CONTABILE"

Agentul vamal însărcinat cu controlul plăţii şi garantării taxelor vamale şi a altor drepturi datorate verifică dacă cuantumul sumelor înscrise în documentele de plată sau de garantare corespunde cu cuantumul drepturilor înscrise în declaraţia vamală şi completează cu aceste date borderoul contabil. În cazul în care se constată că datoria vamală este acoperită prin instrumentele de plată sau de garantare depuse, în funcţie de regimul vamal solicitat, agentul vamal va înscrie în rubrica B numărul şi data documentului justificativ care stă la baza înregistrărilor în contabilitate şi certifică aceste date prin înscrierea menţiunii "Conform" şi prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei personale pe declaraţia vamală.

În această rubrică, după efectuarea controlului plăţii şi garantării drepturilor vamale, se înscrie şi numărul şi data borderoului contabil, precum şi numărul şi data validării contabile a declaraţiei vamale.

RUBRICA C - "BIROU DE PLECARE"

Se completează pentru toate regimurile vamale dacă au fost îndeplinite condiţiile şi au fost efectuate formalităţile de vămuire. Agentul vamal desemnat să acorde liberul de vamă înscrie menţiunea "LV." şi data acordării acestuia, certificând cele înscrise prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

În cazul în care autoritatea vamală nu procedează la nici o verificare a declaraţiei şi nici a mărfurilor, în baza art. art. 184 alin. (4) şi art. 186 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, agentul vamal desemnat să acorde liberul de vamă înscrie menţiunea "L.V - art. 184 alin. (4)" şi data acordării acestuia, certificând cele înscrise prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

RUBRICA D - "CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE"

Se utilizează de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul documentar, precum şi de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul fizic la biroul vamal de ieşire, completându-se după cum urmează:

i)Confirmarea efectuării controlului documentar se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea în partea dreaptă a rubricii D a menţiunii "CD. - conform" şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale, iar în cazul regimurilor vamale suspensive se înscrie şi termenul limită de încheiere a operaţiunii. Dacă la controlul documentar sunt constatate neconcordanţe, existenţa unor consemne sau a unor cerinţe privind instituirea unor măsuri suplimentare în vederea realizării controalelor, lipsa unor documente, completarea incorectă a declaraţiei vamale, agentul vamal desemnat înscrie în partea dreaptă a rubricii D menţiunea "vezi rubrica E".

ii)Confirmarea efectuării controlului fizic se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea - atunci când rezultatele certifică încadrarea în prevederile legale a menţiunii "C.F.- conform", în partea stângă a rubricii D ("Rezultat:"), precum şi a numărului şi seriilor sigiliilor vamale aplicate. În situaţiile în care nu se aplică sigilii agentul vamal înscrie menţiunea "Dispensă". Aceste date se certifică de către agentul vamal desemnat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

Rezultatele controlului fizic şi, după caz, neconcordanţele constatate cu privire la natura, cantitatea, originea, marca mărfurilor, etc, se completează în rubrica E, după înscrierea în partea stângă a rubricii D ("Semnătura:") a menţiunii "vezi rubrica E".

RUBRICA E - "CONTROLATLA BIROUL DE EXPEDIERE/EXPORT"

Cuprinde menţiunile agenţilor vamali desemnaţi să realizeze controlul documentar şi controlul fizic la biroul vamal de ieşire, certificate pe baza semnăturii şi ştampilei personale a acestora.

Rezultatele controlului fizic trebuie să conţină date privind:

a)numărul coletelor deschise;

b)numărul şi data proceselor verbale de prelevare a eşantioanelor;

c)data şi locul efectuării controlului, însoţite de una din următoarele menţiuni:

- "efectuat control prin observare", pentru mărfurile de masă;

- "efectuat control prin sondaj, deschis ...(Nr. şi mărcile coletelor)", pentru mărfurile ambalate în colete;

- "efectuat control prin citirea contorului", pentru mărfurile transportate prin conducte sau pentru energia electrică.

În cazul unei verificări parţiale a mărfurilor se indică, de asemenea, şi datele aferente lotului de mărfuri verificat.

Dacă constatările controlului documentar şi/sau fizic nu sunt conforme cu datele înscrise în declaraţia vamală sau documentele anexă la aceasta, sau în orice alte situaţii agentul vamal va înscrie observaţiile sale în rubrica E a exemplarului 1 sau 1/6. In aceste cazuri se menţionează obligatoriu măsurile dispuse de autoritatea vamală.

În rubrica E a exemplarului 1 sau 1/6 al declaraţiei vamale se înscriu şi observaţiile agenţilor vamali din cadrul biroului vamal respectiv, abilitaţi să efectueze controlul ulterior.

RUBRICA F - "VIZA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE"

Se utilizează în cazul transbordării mărfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, în timpul operaţiunii de tranzit. Se înscrie numărul permisului de transbordare şi data emiterii, numărul şi seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifică de către agentul vamal sub supravegherea căruia s-a efectuat operaţiunea de transbordare.

RUBRICA G - "VIZA AUTORITĂŢILOR COMPETENTE"

În cazul în care rubrica 56 cuprinde menţiuni, autoritatea vamală certifică datele din această rubrică, numai dacă operaţiunea de transbordare a fost efectuată sub supraveghere vamală.

RUBRICA H - "CONTROL ULTERIOR"

Nu se utilizează.

RUBRICA I - "CONTROLAT DE BIROUL DE DESTINAŢIE (TRANZIT)"

Se utilizează numai în cazul tranzitului înscriindu-se numărul şi data sub care a fost înregistrată operaţiunea în registrul de evidenţă al biroului vamal de destinaţie, precum şi menţiunile cu privire la rezultatele controlului vamal.

Datele se certifică prin semnarea şi aplicarea ştampilei personale a agentului vamal desemnat să ţină evidenţa operaţiunilor de tranzit.

RUBRICA J - "CONTROLAT LA BIROUL DE DESTINAŢIE"

Se utilizează de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul documentar, precum şi de către agenţii vamali desemnaţi să efectueze controlul fizic la biroul vamal de destinaţie şi cuprinde menţiunile acestora certificate pe baza semnăturii şi ştampilei personale.

i)Confirmarea efectuării controlului documentar se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea în partea dreaptă a rubricii J a menţiunii "CD. - conform" şi aplicarea semnăturii şi ştampilei personale. În cazul regimurilor vamale suspensive se înscrie şi termenul limită de încheiere a operaţiunii.

Dacă la controlul documentar sunt constatate neconcordante, existenta unor consemne sau a unor cerinţe privind instituirea unor măsuri suplimentare în vederea realizării controalelor, lipsa unor documente sau completarea incorectă a declaraţiei vamale, agentul vamal desemnat înscrie în partea dreaptă a rubricii J menţiunea "vezi verso rubrica J".

ii)Confirmarea efectuării controlului fizic se realizează de către agentul vamal desemnat în acest sens prin înscrierea - atunci când rezultatele confirmă încadrarea în prevederile legale - a menţiunii "C.F. - conform" în partea stângă a rubricii J. Aceste date se certifică de către agentul vamal prin aplicarea semnăturii şi ştampilei personale.

Rezultatele controlului fizic şi, după caz, neconcordanţele constatate cu privire la natura, cantitatea, originea, marca mărfurilor, etc, se completează în rubrica J de pe versoul exemplarului 6 sau 1/6, după înscrierea în partea stângă a rubricii J, a menţiunii "vezi verso rubrica J".

Datele rezultate în urma controlului fizic se înscriu în rubrica J de pe verso-ul exemplarului şi cuprind, în funcţie de natura mărfurilor şi modul de ambalare a acestora, următoarele:

a)numărul coletelor deschise;

b)numărul şi data proceselor verbale de prelevare a eşantioanelor;

c)data şi locul efectuării controlului, însoţite de una din următoarele menţiuni:

- "efectuat control prin observare", pentru mărfurile de masă;

- "efectuat control prin sondaj, deschis ... (Nr. şi mărcile coletelor)", pentru mărfurile ambalate în colete;

- "efectuat control prin citirea contorului", pentru mărfurile transportate prin conducte sau pentru energia electrică.

În cazul unei verificări parţiale a mărfurilor se indică, de asemenea, şi datele aferente lotului de mărfuri verificat.

Dacă constatările controlului documentar şi/sau fizic nu sunt conforme cu datele înscrise în declaraţia vamală sau în documentele anexate acesteia, sau în orice alte situaţii agentul vamal va înscrie observaţiile sale în rubrica J de pe spatele exemplarului 6 sau 1/6.

În această situaţie se menţionează obligatoriu măsurile dispuse de autoritatea vamală.

În rubrica J de pe spatele exemplarului 6 sau 1/6 a declaraţiei vamale se înscriu şi observaţiile agenţilor vamali din cadrul biroului vamal respectiv, abilitaţi să efectueze controlul ulterior.

CAPITOLUL 3: INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PRIVIND COMPLETAREA RUBRICILOR DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU DE CĂTRE DECLARANT

13.Datele şi informaţiile care trebuie înscrise în rubricile din formularul declaraţiei vamale în detaliu sunt următoarele:

(A)INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU ÎN CAZUL OPERAŢIUNILOR DE EXPORT/EXPEDIERE, REEXPORT, PERFECŢIONARE PASIVĂ, TRANZIT VAMAL ŞI/SAU ATESTAREA STATUTULUI ROMÂNESC AL MĂRFURILOR.

RUBRICA 1 - "DECLARAŢIE"

În prima casetă se înscrie un cod indicat în ANEXA Nr. 3 la prezentul ordin.

În a doua casetă se înscrie tipul procedurii folosind un cod relevant din ANEXA Nr. 3.

A treia casetă se utilizează numai în cazul tranzitului şi pentru atestarea statutului românesc al mărfurilor. Se înscrie unul din codurile stabilite în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 2 -" EXPEDITOR/EXPORTATOR"

Se înscrie un număr de identificare al persoanei interesate atribuit de către autorităţile competente, din motive de ordin fiscal, statistic, etc, urmat de denumirea şi adresa completă a titularului regimului vamal solicitat. Când persoana interesată nu are atribuit un astfel de număr autoritatea vamală poate să-i atribuie unul, prin intermediul sistemului informatic integrat vamal, pentru declaraţia în cauză.

În cazul grupajului de mărfuri, se poate înscrie menţiunea "diverşi1, iar lista expeditorilor/exportatorilor trebuie ataşată la declaraţia vamală de tranzit.

RUBRICA 3 -" FORMULARE"

Prima casetă: se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare datele se completează astfel: 1 - pe declaraţia primară; 2- pe prima declaraţie complementară 3 - pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 5 se înscrie cifra 1.

A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compun declaraţia vamală în detaliu atunci când declaraţia conţine şi formulare complementare.

Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară EX şi două declaraţii complementare EX/c, în această casetă se înscrie: 1/3 pentru declaraţia primară; 2/3 pentru prima declaraţie complementară; 3/3 pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 5 se înscrie cifra 1.

RUBRICA 4 - "LISTE DE ÎNCĂRCĂTURĂ"

Se completează, după caz, numărul total în cifre al paginilor din care sunt formate listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială a mărfurilor, autorizate de autorităţile competente, atunci când este permisă utilizarea acestora, în locul formularelor complementare, de către autoritatea vamală.

RUBRICA 5 - "ARTICOLE"

Se înscrie numărul total de coduri tarifare din Nomenclatura Combinată completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise în declaraţia vamală (sau listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială), inclusiv cele care, deşi se încadrează la acelaşi cod tarifar, au caracteristici diferite în ceea ce priveşte, denumirea comercială, originea, etc.

Numărul de articole corespunde numărului de rubrici 31 care trebuie completate.

RUBRICA 6 - "TOTAL COLETE"

Se înscrie numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc), în care sunt ambalate mărfurile, care fac parte din transportul respectiv.

RUBRICA 7 -" NUMĂR DE REFERINŢĂ"

Rubrica se completează cu informaţiile referitoare la anul înregistrării declaraţiei, urmat de datele de identificare unică a lotului de marfă atribuite de către declarant/reprezentant.

RUBRICA 8 - "DESTINATAR"

Se înscriu şi numele şi adresa persoanei căreia îi sunt livrate mărfurile, în cazul grupajului de mărfuri, se poate înscrie menţiunea "diverşi1, iar lista destinatarilor se ataşează la declaraţia vamală de tranzit.

RUBRICA 11 - "ŢARA TRANZACŢIEI"

Prima casetă: se completează codul ţării cumpărătorului, conform ANEXEI Nr.3. A doua casetă, nu se utilizează.

RUBRICA 14 - "DECLARANT/REPREZENTANT"

Se înscriu sub forma unui cod conform ANEXEI Nr.3 datele de identificare ale declarantului sau reprezentantului.

Pe al doilea rând se înscriu denumirea şi adresa completă a declarantului/ reprezentantului.

Când declarantul şi exportatorul/expeditorul sunt aceeaşi persoană, în această rubrică se înscrie menţiunea "exportator" sau "expeditor".

RUBRICA 15 - "ŢARA DE EXPEDIERE/EXPORT"

Se înscrie denumirea ţării de export/expediţie, respectiv România.

În caseta (a) - se completează codul României, conform ANEXEI Nr.3.

În caseta (b) - în cazul exportului şi al reexportului care încheie regimul de perfecţionare activă se completează codul judeţului în care au fost produse mărfurile. Lista codurilor atribuite judeţelor este prevăzută în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 16 - "ŢARA DE ORIGINE"

Se înscrie denumirea ţării de origine atunci când aceasta se cunoaşte şi poate fi probată cu documente ce atestă originea mărfurilor, emise în baza unor acorduri la care România este parte.

Ţara de origine se determină în baza datelor înscrise în certificatele de origine eliberate potrivit regulilor stabilite prin convenţiile sau acordurile internaţionale la care România este parte.

În cazul acordurilor preferenţiale semnate de România, dacă nu se cunoaşte ţara de origine, se înscrie grupul de ţări din care produsele sunt considerate originare (de exemplu U.E., A.E.L.S.).

Dacă declaraţia cuprinde mai multe articole de origine diferită, se înscrie menţiunea "diferit".

Atunci când la declararea mărfurilor, originea acestora nu este cunoscută sau nu poate fi probată, se asociază ţara de tranzacţie cu ţara de origine.

RUBRICA 17 - "ŢARA DE DESTINAŢIE"

Se înscrie denumirea ultimei ţări de destinaţie cunoscute în momentul exportului către care trebuie livrate mărfurile.

În caseta a - se indică codul corespunzător ultimei ţări de destinaţie, conform datelor înscrise în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 18 - "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT LA PLECARE"

Se înscrie identitatea, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului/mijloacelor de transport în care mărfurile sunt direct încărcate la momentul efectuării formalităţilor vamale de export sau tranzit, urmată de naţionalitatea mijlocului de transport (sau a vehiculului care asigură propulsia ansamblului format din mai multe mijloace de transport), pe baza unui cod care se regăseşte în ANEXA Nr. 3 la rubrica 15 a.

În funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:


Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca au numere de înmatriculare diferite, se înscriu ambele numere de înmatriculare, precum şi naţionalitatea vehiculului tractor.

Pentru operaţiunea de tranzit, în cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate a fi transportate pe vehicule rutiere, autoritatea vamală poate autoriza principalul obligat să nu completeze această rubrică:

- dacă situaţia logistică de la punctul de plecare ar putea împiedica furnizarea datelor privind identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport în momentul întocmirii declaraţiei de tranzit şi

- dacă autoritatea vamală poate să se asigure că informaţiile necesare privind mijloacele de transport vor fi înscrise ulterior în rubrica 55.

RUBRICA 19 - "CONTAINER"

Se înscrie unul din codurile prevăzute în ANEXA Nr. 3, pe baza situaţiei cunoscute la momentul îndeplinirii formalităţilor vamale de export sau de tranzit.

RUBRICA 20 - "CONDIŢII DE LIVRARE"

Se completează folosindu-se codurile din ANEXA Nr. 3.

Prima casetă - se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentând codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor cuprinse în ANEXA Nr. 3. Aceste informaţii evidenţiază anumite clauze ale contractului comercial.

A doua casetă - se indică locul convenit pentru livrarea mărfii, prevăzut în contractul de transport.

A treia casetă - nu se utilizează.

RUBRICA 21 - "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"

Se înscrie identitatea, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat, cunoscută la momentul îndeplinirii formalităţilor vamale, urmată de naţionalitatea mijlocului de transport activ, pe baza unui cod care se regăseşte în ANEXA Nr. 3.

În cazul transportului combinat sau în situaţia în care sunt utilizate mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsia ansamblului.

Exemplu: în cazul transportului mărfurilor dintr-un camion care se află pe o navă, mijlocul de transport activ se consideră nava; în cazul unui transport rutier realizat printr-un ansamblu alcătuit din vehicul tractor şi remorcă, mijlocul de transport activ este considerat vehiculul tractor.

În funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:


Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

RUBRICA 22 - " MONEDA ŞI VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"

În prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform ANEXEI Nr.3.

În a 2-a casetă se înscrie valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate. Această valoare se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

RUBRICA 23 -" CURS DE SCHIMB"

Se înscrie cursul oficial de schimb al valutei fată de moneda naţională, stabilit conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, precum şi a altor reglementări legale în vigoare.

RUBRICA 24- " NATURA TRANZACŢIEI"

Informaţiile care precizează tipul tranzacţiei efectuate se înscriu sub forma unor coduri, conform ANEXEI Nr.3.

În prima casetă se înscrie codul general al operaţiunii, în a doua casetă se înscrie codul particular al operaţiunii.

RUBRICA 25- " MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERĂ"

Se înscrie codul prevăzut în ANEXA Nr. 3 corespunzător mijlocului de transport activ cu care se presupune că mărfurile vor ieşi din teritoriul vamal al României.

RUBRICA 26 - " MOD DE TRANSPORT INTERIOR"

Se indică modul de transport la plecare, utilizând unul din codurile prevăzute în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 27 -" LOCUL DE ÎNCĂRCARE"

Se indică, după caz, locul cunoscut la momentul întocmirii formalităţilor vamale, unde mărfurile sunt încărcate pe mijlocul de transport activ pe care acestea vor trece frontiera de stat.

RUBRICA 29 - "BIROU DE IEŞIRE"

Se înscrie codul biroului vamal, conform ANEXEI Nr.3, prin care urmează ca mărfurile să părăsească teritoriul României.

RUBRICA 30 - "LOCALIZAREA MĂRFURILOR"

Se indică locul exact unde mărfurile pot fi examinate la momentul vămuirii, respectiv: pe chei, în depozit, pe mijlocul de transport etc.

RUBRICA 31 - "COLETE ŞI DESCRIEREA MĂRFURILOR; MĂRCI ŞI NUMERE - NUMĂRUL/NUMERELE CONTAINERULUI/CONTAINERELOR - NUMĂRUL ŞI NATURA"

Pe primul rând - se înscriu mărcile, numerele, cantitatea şi natura coletelor sau, în cazul mărfurilor neambalate, se înscrie numărul articolelor care fac obiectul declaraţiei sau menţiunea "în vrac", în funcţie de modul de prezentare; în cazul în care mărfurile - produse finite - nu sunt purtătoare de marcă se va înscrie menţiunea "fără marcă". Natura coletelor se indică utilizând unul din codurile prevăzute în ANEXA Nr. 3.

Pe al doilea rând - se înscrie un cod conform ANEXEI Nr. 3 atribuit unităţilor de măsură suplimentare potrivit nomenclaturii combinate şi reglementărilor speciale naţionale, urmat de menţiunile necesare pentru identificarea mărfurilor. Prin descrierea mărfurilor se înţelege denumirea comercială uzuală a acestora, în termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea mărfurilor şi clasificarea lor în Tariful vamal de import al României.

Pe al treilea rând-se înscrie menţiunea "diverse", în cazul în care se completează rubrica 4.

Spaţiul poate fi folosit şi pentru înscrierea de date cerute de legislaţia specifică în vigoare, cum sunt cele legate de TVA, accize, valoare în vamă, etc.

Dacă la transportul mărfurilor au fost sau urmează a fi utilizate containere, se înscriu şi mărcile de identificare ale acestora.

Pentru autovehiculele şi vehiculele prevăzute la poziţiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11, 87.16 din Tariful vamal de importai României se înscriu datele de identificare: marca, culoarea, seria saşiului, seria motorului, anul de fabricaţie.

RUBRICA 32 - "ARTICOL NR."

Se indică numărul de ordine al fiecărui articol în raport cu numărul total al articolelor declarate în rubrica Nr. 5.

RUBRICA 33 - "CODUL MĂRFURILOR"

Se înscrie un cod numeric corespunzător articolului în cauză conform descrierii din ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 34 - "CODUL ŢĂRII DE ORIGINE"

Prima casetă a - se înscrie codul corespunzător ţării de origine conform ANEXEI Nr. 3, aşa cum aceasta este definită în Titlul II din Codul vamal al României.

A doua casetă b - se înscrie codul judeţului din care au fost expediate sau în care au fost produse mărfurile, conform ANEXEI Nr.3.

RUBRICA 35 - "GREUTATE BRUTTO (KG.)"

Se înscrie greutatea brută a mărfurilor descrise în rubrica 31, exprimată în kilograme. Aceasta corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a ambalajelor aferente excluzând greutatea containerelor, prelatelor şi a altor materiale accesorii mijlocului de transport.

Atunci când o declaraţie vamală acoperă mai multe feluri de mărfuri, greutatea brută totală a acestora se va înscrie numai în prima rubrică 35, restul rubricilor nu se completează.

Atunci când greutatea brută este mai mare de 1 kg şi include o fracţie a unei unităţi se va utiliza următoarea regulă de rotunjire:

- de la 0.001 la 0, 499: se rotunjeşte în minus la kg.;

- de la 0,5 la 0,999: se rotunjeşte în plus la kg.

Atunci unde când greutatea brută este mai mică de 1 kg se va înscrie ca 0,xyz (de exemplu 0,645 pentru un colet de 654 de grame).

RUBRICA 37 - "REGIM"

Se înscrie un cod conform ANEXEI Nr. 3 pentru codificarea regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.

RUBRICA 38 - "GREUTATE NETTO"

Se completează prin înscrierea în kilograme a greutăţii nete a mărfurilor descrise în rubrica 31 corespondentă, respectiv greutatea proprie a mărfurilor fără ambalaj, exprimată în numere întregi urmate de trei zecimale.

RUBRICA 40 - "DECLARAŢIE SUMARĂ/DOCUMENT PRECEDENT"

Se indică, conform codurilor prevăzute în ANEXA Nr. 3, datele de identificare a documentelor ce preced exportul.

Atunci când declaraţia se referă la reexportul mărfurilor care încheie regimul vamal de antrepozitare în cazul unui antrepozit de tip B, se înscriu datele de referinţă ale declaraţiei de plasare sub acest regim.

În cazul declaraţiilor vamale de tranzit, se indică datele de identificare ale destinaţiei vamale precedente sau ale documentelor vamale corespondente. Atunci când trebuie indicată mai mult decât o referinţă, se înscrie menţiunea "diverse", iar lista elementelor de referinţă se anexează declaraţiei de tranzit.

RUBRICA 41 - "UNITĂŢI SUPLIMENTARE"

Atunci când este cazul, se înscrie cantitatea articolului respectiv exprimată în unitatea de măsură suplimentară.

RUBRICA 44 - "MENŢIUNI SPECIALE/ DOCUMENTE PREZENTATE/ CERTIFICATE ŞI AUTORIZAŢII"

Menţiunile cerute de eventualele reglementări specifice se înscriu sub forma unor coduri prevăzute în ANEXA Nr. 3. În afara menţiunilor speciale înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această rubrică în ANEXA Nr. 3, se pot face şi alte menţiuni.

Documentele prezentate în susţinerea declaraţiei vamale, se înscriu pentru fiecare articol în parte, inclusiv dacă este cazul exemplarul de control T5R, în "Borderoul documentelor anexate". Tipul documentului se indică printr-un cod împreună cu elementele suplimentare necesare identificării acestora, precum numărul şi data emiterii acestora, astfel:

- pentru primul articol se vor menţiona datele aferente tuturor documentelor prezentate în susţinerea declaraţiei vamale;

- pentru următoarele articole care fac obiectul declarării se vor înscrie numai informaţiile aferente documentelor necesare aplicării măsurilor de politică comercială sau unor reglementări speciale.

Informarea privind actualizarea codurilor utilizate pentru documente se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

În cazul în care declaraţia de reexport care încheie regimul de antrepozitare vamală este depusă la un birou vamal, altul decât biroul de control, se indică denumirea acestuia din urmă.

În afara menţiunilor speciale care trebuie înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această rubrică în ANEXA Nr. 3, se pot înscrie şi alte menţiuni.

Caseta Cod M.S. (Cod menţiuni speciale) nu se completează.

RUBRICA 46 - "VALOARE STATISTICĂ"

Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care părăsesc teritoriul ţării.

Valoarea statistică exprimă în moneda naţională şi se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor legale.

Valoarea statistică se calculează astfel:

- în cazul vânzării pe baza sumei facturate a mărfurilor;

- în alte cazuri, pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării.

Valoarea statistică trebuie să includă numai elementele constitutive (transport şi asigurare, etc.) referitoare la acea parte a transportului care, în cazul mărfurilor exportate, are loc pe teritoriului ţării.

Valoarea statistică nu include taxe percepute la export, cum sunt prime la export sau alte taxe cu efect echivalent.

Pentru mărfurile supuse unor operaţiuni de perfecţionare, inclusiv reparaţiile, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi când mărfurile ar fi fost produse în întregime în ţara de perfecţionare (reparaţie).

RUBRICA 49 - "IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI"

Se înscriu elementele necesare identificării antrepozitului pe baza unui cod potrivit ANEXEI Nr. 3.

În a doua jumătate a rubricii, în cazul plasării mărfurilor sub un regim vamal suspensiv, se înscrie, după caz, termenul acordat de autoritatea vamală pentru încheierea regimului, exprimat în luni.

RUBRICA 50 - "PRINCIPAL OBLIGAT"

Se înscrie denumirea şi adresa completă a titularului operaţiunii de tranzit, împreună cu numărul de identificare alocat de către autoritatea vamală, dacă acesta există.

Atunci când este cazul, se înscrie numele complet al reprezentantului autorizat care semnează în numele titularului operaţiunii de tranzit.

Cu respectarea dispoziţiilor specifice adoptate cu privire la folosirea sistemelor informatice, originalul semnăturii olografe a persoanei interesate trebuie aplicat pe exemplarul care rămâne la biroul vamal de ieşire. Atunci când titularul operaţiunii de tranzit sau reprezentantul autorizat al acestuia, este o persoană juridică, acesta trebuie să adauge după semnătură numele, prenumele şi calitatea pe care o deţine.

În cazul exportului, declarantul sau reprezentantul acestuia poate indica numele şi adresa unui intermediar stabilit în raza de activitate a biroului vamal de ieşire competent căruia i se poate restituii exemplarul 3 vizat de către biroul vamal de ieşire.

RUBRICA 52 - "GARANŢIE"

Se utilizează numai în cazul tranzitului indicându-se tipul de garanţie, în conformitate cu codurile prevăzute în ANEXA Nr. 3, se înscrie tipul de garanţie utilizată pentru operaţiunea de tranzit urmat de numărul documentului de garanţie şi codul biroului de garanţie.

În prima casetă - se înscrie numărul şi data certificatului de garanţie globală sau de dispensă de garanţie sau, după caz, al documentului de garanţie, conform menţiunilor înscrise în ANEXA Nr. 3, precum şi dacă este cazul, denumirea şi codul biroului de garanţie la care aceasta este constituită; în situaţia în care operaţiunea de tranzit se realizează cu exceptare sau scutire de la garantarea drepturilor vamale, în prima casetă a rubricii se înscrie ji baza legală a acordării acestei facilităţi.

In a doua casetă - se indică tipul garanţiei, conform codului din ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 53 - "BIROU DE DESTINAŢIE (ŞI ŢARA)"

Se utilizează numai în cazul tranzitului, indicându-se biroul vamal la care mărfurile trebuie să fie prezentate pentru a încheia operaţiunea de tranzit, conform ANEXEI Nr. 3.

RUBRICA 54 - "LOCUL ŞI DATA: SEMNĂTURA ŞI NUMELE DECLARANTULUI/ REPREZENTANTULUI"

Se înscriu locul şi data completării declaraţiei vamale.

Pe exemplarul care rămâne la biroul vamal de export (sau eventual biroul de expediţie) trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, urmată de numele şi prenumele acesteia.

Dacă persoana interesată este o persoană juridică, semnătura însoţită de ştampila declarantului/reprezentantului trebuie să fie urmată de indicarea numelui, prenumelui şi calităţii semnatarului.

B.INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU PE PARCURS

Între momentul când mărfurile părăsesc biroul vamal de export şi/sau de plecare şi momentul când acestea sosesc la biroul vamal de destinaţie, este posibil ca anumite menţiuni specifice să fie înscrise pe exemplarele declaraţiei vamale care însoţesc mărfurile. Aceste menţiuni privesc operaţiunea de transport şi trebuie să fie făcute pe document în cursul operaţiunii de către transportator. Acesta este responsabil de mijlocul de transport pe care mărfurile sunt direct încărcate. Menţiunile pot fi scrise de mână în mod lizibil. În acest caz formularele trebuie completate cu cerneală şi cu litere mari de tipar.

Aceste menţiuni, apar doar pe exemplarele 4 şi 5 şi privesc rubricile de mai jos:

RUBRICA 55 - "TRANSBORDARE"

Primele trei rânduri ale acestei rubrici trebuie completate de transportator atunci când, în timpul operaţiunii respective, mărfurile sunt transbordate de pe un mijloc de transport pe altul sau dintr-un container în altul.

Atunci când autoritatea vamală consideră că operaţiunea de tranzit poate continua în mod normal, şi după ce au luat măsurile necesare care se impun, aceasta vizează exemplarele 4 şi 5 ale declaraţiei vamale de tranzit.

RUBRICA 56 - "ALTE INCIDENTE ÎN CURSUL TRANSPORTULUI/ RELATAREA FAPTELOR ŞI MĂSURILE LUATE"

Se utilizează numai pentru operaţiunile de tranzit şi cuprinde referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitării mărfurilor, cum ar fi: rupere de sigilii, lipsuri sau distrugeri de mărfuri.

Menţiunile pot fi făcute şi manual. În plus, atunci când mărfurile sunt încărcate pe o semiremorcă şi pe durata călătoriei se schimbă numai vehiculul tractor (fără ca mărfurile să fie manipulate sau transbordate), în această rubrică se înscrie numărul de înmatriculare al noului vehicul tractor. În astfel de cazuri, nu este necesară viza autorităţilor competente.

(C)INDICAŢII PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU ÎN CAZUL OPERAŢIUNILOR DE PUNERE ÎN LIBERĂ CIRCULAŢIE, PERFECŢIONARE ACTIVĂ, ADMITERE TEMPORARĂ, TRANSFORMARE SUB CONTROL VAMAL, ANTREPOZITARE VAMALĂ ŞI LA INTRAREA MĂRFURILOR ÎN ZONELE SUPUSE CONTROALELOR DE TIP II, SCUTITE DE TAXE.

RUBRICA 1 - "DECLARAŢIE"

În prima casetă se înscrie un cod indicat în ANEXA Nr. 3 la prezentul ordin, în a doua casetă se înscrie tipul procedurii folosind un cod relevant din ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 2-, EXPEDITOR/EXPORTATOR"

Se înscrie denumirea şi adresa expeditorului sau a ultimului vânzător al mărfurilor înainte de introducerea lor în teritoriul vamal al României.

RUBRICA 3 -" FORMULARE"

Prima casetă: se completează în toate cazurile când se depune şi declaraţia complementară, numerotându-se fiecare formular în ordinea pe care acesta o ocupă.

Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară IM şi două declaraţii complementare IM/c, în această casetă se înscrie:

- 1/3 pentru declaraţia primară;

- 2/3 pentru prima declaraţie complementară;

- 3/3 pentru a doua declaraţie complementară.

Această casetă nu se completează în cazul în care declaraţia vamală se depune pentru un singur bun, situaţie în care în rubrica 5 se înscrie cifra 1.

A doua casetă: se înscrie numărul total al formularelor care compun declaraţia vamală în detaliu atunci când declaraţia conţine şi formulare complementare.

Exemplu: Pentru o declaraţie vamală formată dintr-o declaraţie primară şi două declaraţii complementare în această casetă se înscrie cifra 3.

RUBRICA 5 - "ARTICOLE"

Se înscrie numărul total de coduri tarifare din Nomenclatura Combinată completate pe declaraţia primară şi pe declaraţiile complementare sau numărul total de articole înscrise în declaraţia vamală (sau listele de încărcătură sau listele descriptive de natură comercială), inclusiv cele care, deşi se încadrează la acelaşi cod tarifar, au caracteristici diferite în ceea ce priveşte, denumirea comercială, originea, etc.

Numărul de articole corespunde numărului de rubrici Nr. 31 care trebuie completate.

RUBRICA 6 - "TOTAL COLETE"

Se înscrie numărul total al coletelor (cartoane, lăzi etc), în care sunt ambalate mărfurile, care fac parte din transportul respectiv.

RUBRICA 7 -" NUMĂR DE REFERINŢĂ"

Rubrica se completează cu informaţiile referitoare la anul înregistrării declaraţiei, urmat de datele de identificare unică a lotului de marfă atribuite de către declarant/reprezentant.

RUBRICA 8 - "DESTINATAR"

Se înscrie un număr de identificare al persoanei interesate atribuit de către autorităţile competente, din motive de ordin fiscal, statistic, etc, urmat de denumirea şi adresa completă a titularului regimului vamal solicitat. Când persoana interesată nu are atribuit un astfel de număr autoritatea vamală poate să-i atribuie unul, prin intermediul sistemului informatic integrat vamal, pentru declaraţia în cauză.

RUBRICA 9 -" RESPONSABIL FINANCIAR"

Se înscriu datele de identificare ale băncii, la care titularul operaţiunii sau reprezentantul acestuia are deschis contul din care se efectuează plăţile privind taxele vamale şi alte drepturi, precum şi datele de identificare aferente contului bancar şi titularului acestuia.

RUBRICA 11- "TARA TRANZACŢIEI"

Prima casetă: se completează codul ţării vânzătorului, conform ANEXEI Nr. 3. A doua casetă, nu se utilizează.

RUBRICA 12 -" ELEMENTE PENTRU VALOARE"

Se înscriu elementele necesare pentru calculul taxelor vamale şi a altor drepturi sau a valorii statistice, exprimate în numere întregi urmate de două zecimale.

RUBRICA 14 - "DECLARANT/REPREZENTANT"

Se înscriu sub forma unui cod conform ANEXEI Nr. 3 datele de identificare ale declarantului sau reprezentantului.

Pe al doilea rând se înscriu denumirea şi adresa completă a declarantului/ reprezentantului.

Când declarantul şi destinatarul sunt aceeaşi persoană, în această rubrică se înscrie menţiunea "destinatar".

RUBRICA 15 - "ŢARA DE EXPEDIERE/EXPORT"

Se înscrie denumirea ţării de expediere/export către România.

În caseta (a) - se completează, conform ANEXEI Nr. 3, codul ţării de expediere/export către România, dacă pe parcursul transportului până în destinaţie în nici o ţară intermediară nu are loc vreo staţionare sau operaţiune juridică legată de operaţiunea de transport în cauză. Dacă pe parcursul transportului până în destinaţie au avut loc însă staţionări sau operaţiuni juridice legate de operaţiunea de transport în cauză, ultima ţară intermediară în care a avut loc o astfel de operaţiune va fi considerată ca ţară de expediere/export.

RUBRICA 16 - "ŢARA DE ORIGINE"

Se înscrie denumirea ţării de origine atunci când aceasta se cunoaşte şi poate fi probată cu documente ce atestă originea mărfurilor, emise în baza unor acorduri la care România este parte.

Ţara de origine se determină în baza datelor înscrise în certificatele de origine eliberate potrivit regulilor stabilite prin convenţiile sau acordurile internaţionale la care România este parte.

În cazul acordurilor preferenţiale semnate de România, dacă nu se cunoaşte ţara de origine, se înscrie grupul de ţări din care produsele sunt considerate originare (de exemplu U.E., A.E.L.S.).

Dacă declaraţia cuprinde mai multe articole de origine diferită, se înscrie menţiunea "diferit".

RUBRICA 17 - "TARA DE DESTINAŢIE"

Se înscrie denumirea ţării de destinaţie, respectiv România, în caseta a - se indică codul corespunzător României, conform ANEXEI Nr.3. În caseta b - se înscrie codul judeţului în care îşi are sediul destinatarul mărfurilor, conform ANEXEI Nr.3.

RUBRICA 18 - "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT LA SOSIRE"

Se înscrie identitatea, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului/ mijloacelor de transport în care mărfurile sunt direct încărcate la momentul prezentării acestora la biroul vamal de destinaţie, urmată de naţionalitatea mijlocului de transport (sau a vehiculului care asigură propulsia ansamblului format din mai multe mijloace de transport), pe baza unui cod care se regăseşte în ANEXA Nr. 3 la rubrica 15 a.

În cazul transportului pe cale rutieră, pentru situaţiile în care vehiculul tractor şi remorca au numere de înmatriculare diferite, se înscriu ambele numere de înmatriculare, precum şi naţionalitatea vehiculului tractor.

În funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:


Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

RUBRICA 19 - "CONTAINER"

Se înscrie unul din codurile prevăzute în ANEXA Nr. 3, pe baza situaţiei existente la trecerea frontierei de stat.

RUBRICA 20 - "CONDIŢII DE LIVRARE"

Se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentând codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor cuprinse în ANEXA Nr. 3. Aceste informaţii evidenţiază anumite clauze ale contractului comercial.

Prima casetă - se înscriu 3 caractere alfabetice reprezentând codificările condiţiilor de livrare, potrivit regulilor cuprinse în ANEXA Nr. 3.

A doua casetă - se indică locul convenit pentru livrarea mărfii, prevăzut în contractul de transport.

A treia casetă - nu se utilizează.

RUBRICA 21 - "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"

Se înscrie identitatea, respectiv numărul de înmatriculare sau denumirea mijlocului de transport activ care trece frontiera de stat, urmată de naţionalitatea mijlocului de transport activ, pe baza unui cod care se regăseşte în ANEXA Nr. 3.

În cazul transportului combinat sau în situaţia în care sunt utilizate mai multe mijloace de transport, mijlocul de transport activ este acela care asigură propulsia ansamblului.

Exemplu: în căzui transportului mărfurilor dintr-un camion care se află pe o navă, mijlocul de transport activ se consideră nava; în cazul unui transport rutier realizat printr-un ansamblu alcătuit din vehicul tractor şi remorcă, mijlocul de transport activ este considerat vehiculul tractor.

În funcţie de tipul mijlocului de transport implicat, se înscriu următoarele detalii referitoare la identitate, astfel:


Tipul mijlocului de transport

Detalii de identificare

Transport pe mare sau pe ape interioare

Numele vasului

Transport aerian

Numărul şi data zborului (atunci când nu există număr de zbor se indică numărul de înmatriculare al aeronavei)

Transport rutier

Numărul de înmatriculare al vehiculului

Transport pe cale ferată

Numărul vagonului

RUBRICA 22 - "MONEDA ŞI VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"

în prima casetă se înscrie codul monedei de facturare, conform ANEXEI Nr. 3. În a 2-a casetă se înscrie preţul facturat pentru ansamblul mărfurilor declarate. Acest preţ se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

RUBRICA 23 -" CURS DE SCHIMB"

Se înscrie cursul oficial de schimb al valutei faţă de moneda naţională, stabilit conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, precum şi a altor reglementări legale în vigoare.

RUBRICA 24-" NATURA TRANZACŢIEI"

Informaţiile care precizează tipul tranzacţiei efectuate se înscriu sub forma unor coduri, conform ANEXEI Nr.3.

În prima casetă se înscrie codul general al operaţiunii, în a doua casetă se înscrie codul particular al operaţiunii.

RUBRICA 25- " MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERĂ"

Se înscrie codul prevăzut în ANEXA Nr. 3 corespunzător mijlocului de transport activ cu care se presupune că mărfurile au intrat pe teritoriul vamal al României.

RUBRICA 26 - " MOD DE TRANSPORT INTERIOR"

Se indică modul de transport la sosire, utilizând un cod conform ANEXEI Nr.3.

RUBRICA 27 - " LOCUL DE DESCĂRCARE"

Se indică, după caz, locul cunoscut la momentul întocmirii formalităţilor vamale, unde mărfurile au fost sau urmează a fi descărcate pe mijlocul de transport activ cu care acestea au trecut frontiera de stat.

RUBRICA 28 - "INFORMAŢII FINANCIARE ŞI BANCARE"

Se pot înscrie datele referitoare la regimul financiar al mărfurilor. De asemenea se înscriu informaţiile privind instrumentele de plată sau garantare utilizate.

RUBRICA 29 - "BIROU DE INTRARE"

Se înscrie codul biroului vamal prin care mărfurile au trecut frontiera română, conform ANEXEI Nr. 3.

RUBRICA 30 - "LOCALIZAREA MĂRFURILOR"

Se indică locul exact unde mărfurile pot fi examinate în momentul vămuirii, respectiv: pe chei, în depozit, pe mijlocul de transport, etc.

RUBRICA 31 - "COLETE ŞI DESCRIEREA MĂRFURILOR; MĂRCI ŞI NUMERE - NUMĂRUL/NUMERELE CONTAINERULUI/CONTAINERELOR - NUMĂRUL ŞI NATURA"

Pe primul rând - se înscriu mărcile, numerele, cantitatea şi natura coletelor sau, în cazul mărfurilor neambalate, se înscrie numărul articolelor care fac obiectul declaraţiei sau menţiunea "în vrac", în funcţie de modul de prezentare. În cazul în care mărfurile - produse finite - nu sunt purtătoare de marcă se va înscrie menţiunea "fără marcă". Natura coletelor se indică utilizând unul din codurile prevăzute în ANEXA Nr3.

Pe al doilea rând - se înscrie un cod conform ANEXEI Nr. 3 atribuit unităţilor de măsură suplimentare potrivit nomenclaturii combinate şi reglementărilor speciale naţionale, urmat de menţiunile necesare pentru identificarea mărfurilor. Prin descrierea mărfurilor se înţelege denumirea comercială uzuală a acestora, în termeni suficienţi de precişi pentru a permite identificarea mărfurilor şi clasificarea lor în Tariful vamal de import al României.

Pe al treilea rând - se înscrie menţiunea "diverse", în cazul în care se completează rubrica 4.

Spaţiul poate fi folosit şi pentru înscrierea de date cerute de legislaţia specifică în vigoare, cum sunt cele legate de TVA, accize, valoare în vamă, etc.

Dacă la transportul mărfurilor au fost sau urmează a fi utilizate containere, se înscriu şi mărcile de identificare ale acestora.

Pentru autovehiculele şi vehiculele prevăzute la poziţiile tarifare 87.02, 87.03, 87.04, 87.11,87.16 din Tariful vamal de importai României se înscriu datele de identificare: marca, culoarea, seria saşiului, seria motorului, anul de fabricaţie şi, după caz, masa maximă autorizată, capacitatea cilindrică, tipul combustibilului utilizat, etc.

RUBRICA 32 - "ARTICOL NR."

Se indică numărul de ordine al fiecărui articol în raport cu numărul total al articolelor declarate în rubrica Nr. 5.

RUBRICA 33 - "CODUL MĂRFURILOR"

Se înscrie un cod numeric corespunzător articolului în cauză conform descrierii din ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 34 - "COD ŢARĂ ORIGINE"

Prima casetă a - Se completează în situaţiile în care în rubrica 16 a fost înscrisă ţara de origine sau grupul de ţări din care produsele sunt considerate originare. Codul corespunzător ţării de origine aşa cum aceasta este definită în Titlul II din Codul vamal al României se regăseşte în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 35 - "GREUTATE BRUTTO (KG.)"

Se înscrie greutatea brută exprimată în kilograme, a mărfurilor descrise în rubrica 31, care corespunde masei cumulate a mărfurilor şi a ambalajelor acestora excluzând greutatea containerelor, prelatelor şi a altor materiale accesorii mijlocului de transport.

Atunci când o declaraţie acoperă mai multe feluri de mărfuri greutatea brută totală a acestora se va înscrie numai în prima rubrică 35, restul rubricilor nu se completează.

Atunci când greutatea brută este mai mare de 1 kg şi include o fracţie a unei unităţi se va utiliza următoarea regulă de rotunjire:

- de la 0.001 la 0, 499: se rotunjeşte în minus la kg.;

- de la 0,5 la 0,999: se rotunjeşte în plus la kg.

Atunci unde când greutatea brută este mai mică de 1 kg se va înscrie ca 0,xyz (de exemplu 0,645 pentru un colet de 654 de grame).

RUBRICA 36 - "PREFERINŢE"

Se foloseşte un cod conform ANEXEI Nr. 3 pentru codificarea preferinţelor tarifare.

RUBRICA 37 - "REGIM"

Se foloseşte un cod conform ANEXEI Nr. 3 pentru codificarea regimului vamal pentru care mărfurile sunt declarate.

RUBRICA 38 - "GREUTATE NETTO"

Se completează prin înscrierea în kilograme a greutăţii nete a mărfurilor descrise în rubrica 31 corespondentă, respectiv greutatea proprie a mărfurilor fără ambalaj, exprimată în numere întregi urmate de trei zecimale.

RUBRICA 39 - "CONTINGENT"

Se completează în toate situaţiile în care au fost instituite contingente cantitative sau valorice, prin înscrierea unuia dintre codurile prevăzute în ANEXA Nr. 3.

RUBRICA 40 - "DECLARAŢIE SUMARĂ/DOCUMENT PRECEDENT'

Se indică, conform codurilor prevăzute în ANEXA Nr. 3, datele de identificare ale declaraţiei sumare sau ale documentelor vamale precedente.

RUBRICA 41 - "UNITĂŢI DE MĂSURĂ SUPLIMENTARE"

Atunci când este cazul, se înscrie cantitatea articolului respectiv exprimată în unitatea de măsură suplimentară.

RUBRICA 42 - "PREŢ ARTICOL"

Se înscrie, atunci când se cunoaşte, valoarea fiecărui articol care concură la valoarea total facturată pentru ansamblul mărfurilor declarate care se regăseşte în rubrica 22. Preţul se exprimă în numere întregi urmate de două zecimale.

RUBRICA 43 - "METODA DE EVALUARE"

Se înscrie un cod, potrivit ANEXEI Nr. 3, aferent regulii de evaluare utilizată pentru determinarea valorii în vamă a mărfurilor.

RUBRICA 44 - "MENŢIUNI SPECIALE/ DOCUMENTE PREZENTATE/ CERTIFICATE ŞI AUTORIZAŢII"

Menţiunile cerute de eventualele reglementări specifice se înscriu sub forma unor coduri prevăzute în ANEXA Nr. 3. În afara menţiunilor speciale înscrise sub formă de coduri prevăzute pentru această rubrică în ANEXA Nr. 3, se pot face şi alte menţiuni.

Documentele prezentate în susţinerea declaraţiei vamale, se înscriu pentru fiecare articol în parte, inclusiv dacă este cazul exemplarul de control T5R, în "Borderoul documentelor anexate". Tipul documentului se indică printr-un cod împreună cu elementele suplimentare necesare identificării acestora, precum numărul şi data emiterii acestora, astfel:

- pentru primul articol se vor menţiona datele aferente tuturor documentelor prezentate în susţinerea declaraţiei vamale;

- pentru următoarele articole care fac obiectul declarării se vor înscrie numai informaţiile aferente documentelor necesare aplicării măsurilor de politică comercială sau unor reglementări speciale.

Informarea privind actualizarea codurilor utilizate pentru documente se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

În cazul în care declaraţia de plasare a mărfurilor sub un regim de antrepozitare vamală este depusă la un birou vamal, altul decât biroul de control, trebuie înscrisă denumirea acestuia din urmă.

Caseta Cod M.S. (Cod menţiuni speciale) nu se completează.

RUBRICA 45 - "AJUSTARE"

Se utilizează numai în cazul în care se face o ajustare a preţului plătit sau de plătit înscriindu-se suma aferentă acestei ajustări.

RUBRICA 46 - "VALOARE STATISTICĂ"

Valoarea statistică reprezintă valoarea mărfurilor la locul şi momentul în care intră pe teritoriul ţării.

Valoarea statistică se exprimă în moneda naţională şi se determină prin transformarea în lei a monedei facturate, conform prevederilor legale.

Valoarea statistică se calculează astfel:

- în cazul vânzării pe baza sumei facturate a mărfurilor;

- în alte cazuri, pe baza sumei care ar fi fost facturată în cazul vânzării.

Valoarea în vamă a mărfurilor se determină potrivit prevederilor Acordului privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ 1994, ratificat prin Legea Nr. 133/1994 şi Codului vamal al României.

Valoarea statistică trebuie să includă numai elementele constitutive (transport şi asigurare, etc.) referitoare la acea parte a transportului care, în cazul mărfurilor importate, are loc în afara teritoriului ţării.

Valoarea statistică nu include taxe percepute la import, cum sunt: taxele vamale, TVA, accize sau alte taxe cu efect echivalent.

Pentru mărfurile supuse unor operaţiuni de perfecţionare, inclusiv reparaţiile, valoarea statistică trebuie să fie determinată ca şi când mărfurile ar fi fost produse în întregime în ţara de perfecţionare (reparaţie).

Pentru mărfurile folosite ca mediu de transport al informaţiilor (suport informatic) cum sunt dischetele, benzile magnetice, filmele, planurile, casetele audio şi video, CD-ROM -urile, care sunt comercializate în scopul furnizării de informaţii, valoarea statistică se determină pe baza costului total al mărfurilor, respectiv costul suportului informatic precum şi al informaţiei care este transportată.

RUBRICA 47 - "CALCULUL IMPOZITĂRILOR"

Se completează atunci când sunt de plătit sau de garantat taxele vamale şi alte drepturi, dar şi atunci când există o prevedere legală cu privire la amânarea plăţii sau la scutirea de la plată sau garantare.

În prima coloană - se înscrie tipul de taxă, folosind un cod, în conformitate cu ANEXEI Nr. 3.

În a doua coloană - se înscrie baza de impozitare determinată potrivit prevederilor legale referitoare la acele taxe, impozite sau eventuale garanţii suplimentare.

În a treia coloană - se înscrie procentul taxei vamale sau, după caz, cota procentuală sau suma fixă pentru alte tipuri de drepturi stabilite prin acte normative.

În a patra coloană - se indică cuantumul drepturilor vamale.

În a cincia coloană - se înscrie modul de acoperire (plată, garantare, scutire sau suspendare/amânare) a taxelor vamale şi a altor drepturi folosind un cod format dintr-o cifră, conform ANEXEI Nr. 3.

RUBRICA 48 - "REPORT DE PLATĂ"

Se completează numai în cazul în care plata taxelor vamale şi a altor drepturi se efectuează din depozite băneşti constituite în avans în contul autorităţii vamale. În aceste situaţii se înscrie codul depozitului bănesc preluat din datele contabile ale biroului vamal respectiv.

RUBRICA 49 - "IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI"

Se înscrie elementele necesare identificării antrepozitului pe baza unui cod potrivit ANEXEI Nr. 3.

În a doua jumătate a rubricii, în cazul plasării mărfurilor sub un regim vamal suspensiv, se înscrie termenul acordat de autoritatea vamală pentru încheierea regimului, exprimat în luni.

RUBRICA 54 - "LOCUL ŞI DATA/ SEMNĂTURA ŞI NUMELE DECLARANTULUI/REPREZENTANTULUI"

Se înscriu locul şi data depunerii declaraţiei vamale.

Pe exemplarul care rămâne la biroul vamal trebuie să figureze originalul semnăturii de mână a persoanei interesate, urmată de numele şi prenumele acesteia.

Dacă persoana interesată este o persoană juridică, semnătura însoţită de ştampila declarantului/reprezentantului trebuie să fie urmată de indicarea numelui, prenumelui şi calităţii semnatarului.

De asemenea în această rubrică se înscriu numărul şi data corespondentă operaţiunii din registrul de evidenţă a mărfurilor la import (R2).

CAPITOLUL 4: DISPOZIŢII PRIVIND FORMULARELE COMPLEMENTARE ALE DECLARAŢIEI VAMALE IN DETALIU

14._

(1)Formularele complementare se folosesc doar în cazurile în care declaraţia cuprinde mai mult de un articol (a se vedea rubrica Nr. 5). Aceste formulare trebuie prezentate împreună cu un formular IM, EX sau EU.

(2)Dispoziţiile de la capitolele 1 -3 de mai sus se aplică şi formularelor complementare. Totuşi:

- prima casetă a rubricii 1 trebuie să conţină sigla "IM/c", "EX/c" sau "EU/c". Totuşi această casetă nu se completează când:

- formularul este utilizat pentru regimul de tranzit, situaţie în care în a 3-a subdiviziune a rubricii 1, trebuie să se înscrie sigla "T1 RO";

- formularul este utilizat pentru a dovedi caracterul românesc al mărfurilor, situaţie în care în a 3-a subdiviziune a rubricii 1, trebuie să se înscrie sigla "T2L-R";

- rubrica 2/8 se utilizează opţional şi trebuie să cuprindă, dacă este cazul, doar denumirea persoanei în cauză şi numărul de identificare al acesteia,

- coloana "Recapitulare" a rubricii Nr. 47 se referă la recapitularea finală a tuturor articolelor care fac obiectul formularelor IM şi IM/c, EX şi EX/c sau EU şi EU/c utilizate. Această coloană nu se va completa decât pe ultimul formular IM/c, EX/c sau EU/c ataşat la un document IM, EX sau EU pentru a evidenţia totalul de plată, pe fiecare tip de taxă.

(3)În cazul utilizării formularelor complementare rubricile 31 (Colete şi descrierea mărfurilor) din formularele complementare care nu se utilizează trebuie să fie barate cu "x" pentru a împiedica folosirea lor ulterioară.

ANEXA Nr. 3: NOTE EXPLICATIVE PRIVIND CODURILE UTILIZATE PE FORMULARELE DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU

CAPITOLUL 1: PREVEDERI GENERALE

Prezenta anexă conţine cerinţele particulare de bază care sunt aplicabile atunci când se utilizează formularele declaraţiei vamale în detaliu imprimate pe hârtie.

Pentru formalităţile vamale aferente regimului de tranzit care se realizează prin procedura de schimb electronic de date bazat pe mecanismul EDI, instrucţiunile stabilite prin prezenta anexă se aplică numai în cazurile în care acestea nu contravin normelor metodologice specifice procedurii în cauză, elaborate de către Autoritatea Naţională a Vămilor.

Exigenţele privind tipul şi lungimea datelor ce trebuie înscrise sunt indicate uneori în text. Codurile privind tipul de date sunt următoarele:


a

alfabetic

n

numeric

an

alfanumeric

Numărul care urmează codului indică lungimea autorizată pentru date.

CAPITOLUL 2: CODIFICĂRI UTILIZATE PENTRU DATELE CE TREBUIE COMPLETATE IN RUBRICILE DIN DECLARAŢIE

RUBRICA 1 - "DECLARAŢIE"

Prima casetă - codurile aplicabile (a2) sunt următoarele:

EX - pentru o declaraţie aferentă schimburilor de mărfuri cu ţările şi teritoriile situate în afara teritoriului vamal al României, cu excepţia ţărilor care sunt parte contractantă la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri la care România a aderat în baza Ordonanţei de Urgenţă Nr. 150/2005, aprobată prin Legea Nr. 23/2006, respectiv:

- pentru plasarea mărfurilor sub unul din regimurile vamale prevăzute la coloanele A şi E din tabelul de la pct. 7 din Anexa Nr. 2 a prezentului ordin;

- pentru atribuirea uneia din destinaţiile vamale prevăzute la coloanele C şi D din tabelul de la pct. 7 din Anexa Nr. 2 a prezentului ordin.

IM - pentru o declaraţie aferentă schimburilor de mărfuri cu ţările şi teritoriile situate în afara teritoriului vamal al României, cu excepţia ţărilor care sunt parte contractantă la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri la care România a aderat în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 23/2006, respectiv:

- pentru plasarea mărfurilor sub unul din regimurile vamale prevăzute în coloanele de la H la K din tabelul de la pct. 7 din Anexa Nr. 2 a prezentului ordin;

- pentru atribuirea uneia din destinaţiile vamale prevăzute la coloanele C şi D din tabelul de la pct. 7 din Anexa Nr. 2 a prezentului ordin.

EU - pentru o declaraţie aferentă schimburilor de mărfuri cu una din ţările parte contractantă la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri la care România a aderat în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 23/2006, respectiv:

- pentru plasarea mărfurilor sub unul din regimurile vamale prevăzute în coloanele A, E şi de la H la K din tabelul de la pct. 7 din Anexa Nr. 2 a prezentului ordin;

- pentru atribuirea uneia din destinaţiile vamale prevăzute la coloanele C şi D din tabelul de la pct. 7 din Anexa Nr. 2 a prezentului ordin;

Înscrierea unuia din codurile sus-menţionate se va face funcţie de datele care urmează a fi introduse în rubrica 11 "Ţara de tranzacţie" din declaraţia vamală în detaliu.

A doua casetă - se înscrie codul procedurii vamale, conform celor de mai jos:

1 - export

Acest cod nu poate fi utilizat în cazul mărfurilor reexportate ulterior unei operaţiuni de import temporar (vezi cod 3).

2 - export temporar

3 - reexport

Acest cod se utilizează numai în cazul mărfurilor care au fost în prealabil introduse pentru a fi plasate sub regimurile de perfecţionare activă, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, admitere temporară şi nu poate fi utilizat în cazul exportului temporar (vezi codul 2)

4 - import

Acest cod nu poate fi utilizat în cazul reimportului (vezi codul 6)

5 - import temporar

6 - reimport

Acest cod poate fi utilizat numai în cazul mărfurilor care au fost anterior scoase temporar din ţară.

7 - antrepozitare

Acest cod se utilizează pentru plasarea mărfurilor în antrepozit vamal şi pentru plasarea mărfurilor sub alte proceduri de control vamal.

9 - transformare sub control vamal

Acest cod se utilizează pentru plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal şi pentru plasarea mărfurilor sub alte destinaţii vamale.

A treia casetă - codurile care se pot înscrie, după caz, sunt următoarele:

T1RO - pentru o declaraţie vamală utilizată ca titlu de tranzit;

T2L-R - pentru o declaraţie vamală utilizată ca document care atestă statutul românesc al mărfurilor.

RUBRICA 14 - "DECLARANT/REPREZENTANT"

Se înscrie codul de identificare al declarantului sau reprezentantului compus din următoarele elemente: Codul de reprezentare (n1), Codul ţării (a2), Codul de identificare al declarantului/reprezentantului (an .. 16).

Codurile pentru tipul de reprezentare sunt:

1 - pentru declarant;

2 - pentru reprezentant direct, când acesta acţionează în numele şi pe seama altei persoane;

3 - pentru reprezentant indirect, când acesta acţionează în nume propriu, dar pe seama altei persoane.

Se utilizează codurile ţărilor menţionate în rubrica 2.

Codul de identificare al declarantului/reprezentantului este atribuit de către autoritatea vamală.

RUBRICA 15 a - "ŢARA DE EXPEDIERE/EXPORT"

Se înscrie unul din codurile alfabetice pentru ţări şi teritorii, conform tabelului de mai jos, stabilite pe baza normelor ISO alfa 2 (a2) în vigoare.

Informarea privind actualizarea datelor aferente listei de mai jos se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

Codurile ţărilor şi teritoriilor


Cod

Denumire

AD

Andorra

AE

Emiratele Arabe Unite

AF

Afganistan

AG

Antigua si Barbados

Al

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AN

Antilele Olandeze

AO

Angola

AQ

Antarctica

AR

Argentina

AS

Samoa Americana

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbaidjan

BA

Bosnia si Hertegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgia

BF

Burkina Faso

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermude

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brazilia

BS

Bahamas

BT

Buthan

BV

Insulele Bouvet

BW

Botswana

BY

Bielorusia

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Insulele Cocos

CD

Congo

CF

R. Centrafricana

CG

Congo

CH

Elveţia

CI

Coasta de Fildeş

CK

Insulele Cook

CL

Chile

CM

Camerun

CN

China

CO

Columbia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Insulele Capului Verde

cx

Insulele Christmas

CY

Cipru

CZ

Cehia

DE

Germania

DJ

Djibouti

DK

Danemarca

DM

Dominica

DO

R. Dominicană

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EE

Estonia

EG

Egipt

ER

Eritreea

ES

Spania

ET

Etiopia

FI

Finlanda

FJ

Insulele Fiji

FK

Insulele Falkland

FM

Micronezia

FO

Insulele Faroe

FR

Franţa, inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Insulele Reunion, Martinica, Monaco

GA

Gabon

GB

Marea Britanie

GD

Grenada

GE

Gruzia (Georgia)

GH

Ghana

Gl

Gibraltar

GL

Groenlanda

GM

Gambia

GN

Guineea

GQ

Guineea Ecuatorială

GR

Grecia

GS

Georgia Sud - Insulele Sand

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guineea Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

HM

Insulele Heard Mc Donald

HN

Honduras

HR

Croaţia

HT

Haiti

HU

Ungaria

ID

Indonezia

IE

Irlanda

IL

Israel

IN

India

IO

Teritoriile britanice din Oceanul Indian

IQ

Irak

IR

Iran

IS

Islanda

IT

Italia

JM

Jamaica

JO

Iordania

JP

Japonia

KE

Kenya

KG

Kirghiztan

KH

Cambodgia

Kl

Kiribati

KM

Insulele Comore

KN

Sf. Kitts si Nevis

KP

Coreea de Nord

KR

Coreea de Sud

KW

Kuwait

KY

Insulele Cayman

KZ

Kazahstan

LA

Laos

LB

Liban

LC

Sf. Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituania

LU

Luxemburg

LV

Letonia

LY

Libia

MA

Maroc

MD

R. Moldova

MG

Madagascar

MH

Insulele Marshall

MK

Republica Macedonia

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolia

MO

Macao

MP

Insulele Mariane de Nord

MR

Mauritania

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Insulele Maldive

MW

Malawi

MX

Mexic

MY

Malaiezia

MZ

Mozambic

NA

Namibia

NC

Noua Caledonie

NE

Niger

NF

Insulele Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Olanda

NO

Norvegia, inclusiv Insulele Svalb/J. Mayen

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Noua Zeelandă

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Polinezia Franceza

PG

Papua - Noua Guinee

PH

Filipine

PK

Pakistan

PL

Polonia

PM

Saint Pierre si Miquelon

PN

Insulele Pitcairn

PS

Fasia Gaza si Ter. de Vest

PT

Portugalia

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

QU

Ţări şi Teritorii nespecificate, inclusiv Sahara Occidentală, Zonele Neutre

RO

România

RU

Federaţia Rusă

RW

Rwanda

SA

Arabia Saudită

SB

Insulele Solomon

SC

Seychelles

SD

Sudan

SE

Suedia

SG

Singapore

SH

Sf. Elena (Saint Helena)

SI

Slovenia

SK

Slovacia

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

Sao Tome şi Principe

SV

Salvador

SY

R. Arabă Siriană

sz

Swaziland

TC

Insulele Turks şi Caicos

TD

Ciad

TF

Ter. Aust. şi Ant. Fr.

TG

Tago

TH

Thailanda

TJ

Tadjikistan

TK

Insulele Tokelau

TL

Timorul de Est

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TR

Turcia

TT

Trinidad Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

TZ

Tanzania

UA

Ucraina

UG

Uganda

UM

Teritorii SUA din depărtare

US

S.U.A., inclusiv Porto Rico

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Vatican

VC

Sf. Vicenţiu şi Grenadines

VE

Venezuela

VG

Insulele Virgine Britanice

VI

Insulele Virgine ale SUA

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Insulele Wallis şi Futuna

WS

Samoa de Vest

XC

Ceuta

XK

Kosovo

XL

Melilla

XM

Muntenegru

XS

Serbia

YE

Yemen

YT

Mayotte

ZA

Africa de Sud

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

RUBRICA 15 b - "ŢARA DE EXPEDIERE/EXPORT"

LISTA PRIVIND CODURILE JUDEŢELOR


Cod

Judeţul

01

ALBA

02

ARAD

03

ARGEŞ

04

BACĂU

05

BIHOR

06

BISTRIŢA NĂSĂUD

07

BOTOŞANI

08

BRAŞOV

09

BRĂILA

10

BUZĂU

11

CARAŞ-SEVERIN

12

CLUJ

13

CONSTANTA

14

COVASNA

15

DÂMBOVIŢA

16

DOLJ

17

GALAŢI

18

GORJ

19

HARGHITA

20

HUNEDOARA

21

IALOMIŢA

22

IAŞI

23

ILFOV

24

MARAMUREŞ

25

MEHEDINŢI

26

MUREŞ

27

NEAMŢ

28

OLT

29

PRAHOVA

30

SATU MARE

31

SĂLAJ

32

SIBIU

33

SUCEAVA

34

TELEORMAN

35

TIMIŞ

36

TULCEA

37

VASLUI

38

VÂLCEA

39

VRANCEA

40

Municipiul BUCUREŞTI

41

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 1

42

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 2

43

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 3

44

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 4

45

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 5

46

Municipiul BUCUREŞTI SECTOR 6

51

CĂLĂRAŞ

52

GIURGIU

RUBRICA 17 - "COD TARĂ DESTINAŢIE"

RUBRICA 17a - se înscrie codul ţării conform listei menţionate la rubrica 15 a.

RUBRICA 17b - se înscrie unul din codurile judeţene menţionate la rubrica 15 b.

RUBRICA 18 - "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT LA PLECARE"

Se înscrie codul ţării conform listei menţionate la rubrica 15 a.

RUBRICA 19 - "CONTAINER"

Codurile utilizate (n1)sunt următoarele:

0 - în cazul în care se utilizează alte modalităţi de transport;

1 - în cazul în care transportul de mărfuri este containerizat.

RUBRICA 20 - "CONDIŢIA DE LIVRARE"

Codurile şi indicaţiile înscrise în primele două casete ale rubricii sunt următoarele:


Rubrica Nr. 20 Prima casetă

Semnificaţia

Rubrica Nr. 20 -A doua casetă

Codificarea INCOTERMS

INCOTERMS- ICC/ECE Geneva

LOCUL PREVĂZUT

EXW

Franco fabrică

... loc numit

FCA

Franco transportator

... loc numit

CPT

Transport plătit până la

... loc de destinaţie numit

CIP

Transport şi asigurare plătite până la

... loc de destinaţie numit

DAF

Franco frontieră

... loc numit

DDU

Franco destinaţie nevămuit

... loc de destinaţie numit

DDP

Franco destinaţie vămuit

... loc de destinaţie numit

FAS

Franco de-a lungul navei

... port de expediere numit

FOB

Franco la bord

... port de expediere numit

CFR

Cost şi navlu

... port de destinaţie numit

CIF

Cost asigurare şi navlu

... port de destinaţie numit

DES

Franco navă nedescărcat

... port de destinaţie numit

DEQ

Franco pe chei

... port de destinaţie numit

DAF

Livrat la frontieră

Loc convenit de livrare la frontieră

XXX

Alţi termeni de livrare decât cei de mai sus

Termenii precişi ai înţelegerii specificaţi în contract

RUBRICA 21 - "IDENTITATEA ŞI NAŢIONALITATEA MIJLOCULUI DE TRANSPORT ACTIV CARE TRECE FRONTIERA"

Se înscrie codul tării conform listei menţionate la rubrica 15 a.

RUBRICA 22 - " MONEDA ŞI VALOAREA TOTAL FACTURATĂ"

Indicatorul monedei de facturare este constituit din codul ISO alfa-3 al monedelor (valutelor), conform nomenclatorului de mai jos agreat de Banca Naţională a României.

Nomenclatorul de unităţi monetare agreate de Banca Naţională a României


Denumire unitate monetară

Cod numeric conform ISO 4217

Cod alfabetic conform ISO 4217

Dolar Australian

036

AUD

Şiling Austriac*

040

ATS

Franc Belgian *

056

BEF

Dolar Canadian

124

CAD

Coroana Ceha

200

CZK

Coroana Daneză

208

DKK

Marca Finlandeză *

246

FIM

Franc Francez*

250

FRF

Marca Germană *

276

DEM

Drahma Greacă *

300

GRD

Forint Maghiar

348

HUF

Rupie Indiană

356

INR

Lira Irlandeză

372

IEP

Lire italiene *

380

ITL

Yen Japonez

392

JPY

Leul moldovenesc

498

MDL

Gulden Olandez*

528

NLG

Coroana Norvegiană

578

NOK

Zlot Polonez

616

PLN

Escudo Portughez *

620

PTE

Leu vechi*

642

ROL

Peseta Spaniolă *

724

ESP

Coroana Suedeză *

752

SEK

Franc Elveţian

756

CHF

Lire Turceşti*

792

TRL

Lira Turcească nouă

949

TRY

Lira Egipteană

818

EGP

Lira Sterlină

826

GBP

Dolar S.U.A.

840

USD

EURO/trimestrial - accize Legea Nr. 571/2003

900

ERO

EURO 1 (fost ECU până la data de 08.01.1999)

954

EUR

Drepturi speciale de tragere (DST)

960

XDR

LEU

 

RON

* Se menţin în scopuri statistice;

RUBRICA 24 - " NATURA TRANZACŢIEI"

Se înscriu codurile aferente operaţiunilor comerciale astfel:


Nr. cri- teriu

Semnificaţia operaţiunii comerciale

Cod gene-ral

Cod parti-cular

Cazul general

Cazul particular

1.

Tranzacţii care antrenează un transfer efectiv sau previzibil de proprietate în schimbul unei compensaţii, financiare sau de alt tip. Acest cod acoperă în mod egal tranzacţiile în natură (troc), consignaţie şi comisionare, cu excepţia tranzacţiilor înregistrate sub codurile 2, 7, 8. (*a, b şi c)

1. Cumpărare/vânzare fermă (* b)

1

1

2. Livrare pentru vânzare la vedere sau la încercare, pentru consignaţie sau cu inter-medierea unui agent economic comisionat

1

2

3. Compensaţie în natură (troc)

1

3

4. Cumpărături personale ale călătorilor.

1

4

5. Leasing financiar (locaţie-vânzare) (* c)

1

5


2.

Trimiteri în retur de mărfuri după înregistrarea tranzacţiei originale sub codul 1(c/), înlocuirea mărfurilor cu titlu gratuit (* d).

1. Trimiteri în retur de mărfuri

2

1

2. Înlocuirea mărfurilor returnate

2

2

3. Înlocuirea (de exemplu sub garanţie) a mărfurilor nereturnate

2

3

3.

Tranzacţii (netemporare) care se referă la un transfer de proprietate fără compensaţie (financiară sau de altă natură)

1. Mărfuri furnizate în cadrul programelor de ajutor comandate sau finanţate în parte sau total de Comunitatea Europeană

3

1

2. Alt ajutor guvernamental.

3

2

3. Alt ajutor (particular; organizaţii neguvernamentale etc.)

3

3

4. Altele

3

4

4.

Operaţiuni în vederea unei prelucrări pe bază de contract (e) sau a unei reparaţii pe bază de contract (f) (cu excepţia operaţiunilor înregistrate sub codul 7).

1. Prelucrare

4

1

2. Reparaţie şi întreţinere cu titlu oneros (care presupune sarcini)

4

2

3. Reparaţie şi întreţinere cu titlu gratuit

4

3

5.

Operaţiuni după prelucrare (e) sau după reparaţii pe bază de contract (f) (cu excepţia operaţiunilor înregistrate sub codul 7)

1. Prelucrare

5

1

2. Reparaţie şi întreţinere cu titlu oneros (care presupune sarcini).

5

2

3. Reparaţie şi întreţinere cu titlu gratuit

5

3

6.

Tranzacţii fără transfer de proprietate, de exemplu: împrumut, lohn, leasing operaţional (g) şi alte utilizări temporare (h), cu excepţia operaţiunilor de procesare pe baza unui contract de reparaţii (livrare şi returnare).

1. Împrumut, lohn, leasing operaţional.

6

1

2. Alte utilizări temporare.

6

2


7.

Operaţiuni cu titlul de program comun de apărare sau de alt program interguvernamental de fabricare coordonată

 

7

0

8.

Furnizare de materiale şi echipamente în cadrul unui contract general (i) în vederea executării de lucrări de construcţii, montaj, prestări de servicii şi alte lucrări similare.

 

8

0

9.

Alte tranzacţii.

 

9

0

(*) NOTE:

a)Acestea acoperă cea mai mare parte a operaţiunilor de import şi de export, de exemplu tranzacţiile în cadrul cărora:

- dreptul de proprietate este transferat de la rezident la nerezident şi vice-versa, şi

- plata sau altă compensaţie (plata în natură) este sau va fi efectuată.

De reţinut că aceasta se aplică de asemenea şi mărfurilor trimise între entităţile aparţinând aceleiaşi întreprinderi sau grup de întreprinderi, precum şi mărfurilor livrate către sau spre depozitele centrale de distribuţie, cu condiţia să nu se efectueze o plată sau un alt mod de compensare legate de aceste tranzacţii. Dacă totuşi se efectuează o plată sau un alt mod de compensare atunci operaţiunea se încadrează la codul 3;

b)Include piesele de schimb sau alte modalităţi de înlocuire efectuate cu plată;

c)Include leasingul financiar: ratele de leasing sunt calculate astfel încât să acopere integral sau aproape integral valoarea mărfurilor;

d)Returnarea şi înlocuirea mărfurilor originale care au fost livrate iniţial şi au fost înregistrate în cadrul codurilor de la 3 - 9 din prima coloană, se vor încadra la aceeaşi codificare (corespunzătoare primei înregistrări);

e)Operaţiile de procesare (derulate sub/fără supraveghere vamală) trebuie înregistrate la codurile 4 şi 5 din prima coloană. Activităţile de procesare efectuate de către titular în contul său nu se încadrează la aceste codificări. Acestea trebuie înregistrate la operaţiunile corespunzătoare codului 1 din prima coloană;

f)Reparaţii care urmăresc restaurarea mărfurilor în vederea aducerii acestora la starea lor iniţială (originală) de funcţionare. Acestea pot include unele recondiţionări sau îmbunătăţiri;

g)Leasing operaţional: Contracte de leasing altele decât cele de leasing financiar (vezi lit. c) de mai sus);

h)Acest termen acoperă mărfurile care sunt exportate/importate în scopul unui reimport/reexport succesiv, fără a avea loc un schimb de proprietate;

i)Tranzacţiile înregistrate sub codul 8 din prima coloană se referă la mărfuri care nu sunt facturate separat, dar pentru care se emite o singură factură ce acoperă toată valoarea globală. Atunci când nu este o astfel de situaţie tranzacţiile trebuie înregistrate la codul 1.

RUBRICA 25- " MOD DE TRANSPORT LA FRONTIERĂ"

Codurile (n1) aplicabile sunt:


Cod

Denumire

1

Transport maritim

2

Transport pe cale ferată

3

Transport pe cale rutieră

4

Transport pe cale aeriană

5

Trimiteri poştale

7

Instalaţii fixe de transport

8

Transport pe căi de navigaţie interioară

9

Autopropulsie

RUBRICA 26 - " MOD DE TRANSPORT INTERIOR"

Se înscrie unul din codurile prevăzute pentru rubrica 25.

RUBRICA 29 - "BIROUL DE IEŞIRE/ INTRARE"

Se utilizează un cod format din trei caractere (n3) conform tabelului de mai jos:

NOMENCLATORUL CODURILOR BIROURILOR VAMALE ŞI AL DIRECŢIILOR REGIONALE VAMALE


Cod

Birou vamal

Regionala vamala

010

ALBITA

IAŞI

020

ARAD

ARAD

025

TURNU

ARAD

030

ALBA-IULIA

ARAD

031

ALEXANDRIA

CRAIOVA

040

BISTRIŢA

CLUJ

050

BAIA MARE

ORADEA

060

BACĂU

IAŞI

062

BACĂU AEROPORT

IAŞI

070

BRĂILA

GALAŢI

071

BRĂILA ZONA LIBERA

GALAŢI

080

BORŞ

ORADEA

090

BRAŞOV

BRAŞOV

103

OTOPENI CALATORI

BUCUREŞTI

104

BANEASA

BUCUREŞTI

112

BUCUREŞTI-SUD

BUCUREŞTI

120

ANTREPOZITE

BUCUREŞTI

138

BUCUREŞTI - OF. PUNCTAL 6

BUCUREŞTI

139

CENTRUL NAŢIONAL DE TRANZIT

BUCUREŞTI

140

TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII

BUCUREŞTI

150

BUZĂU

GALAŢI

160

BOTOŞANI

IAŞI

161

STANCA COSTEŞTI

IAŞI

170

CALAFAT

CRAI OVA

171

CĂLĂRAŞ

BUCUREŞTI

172

BECHET

CRAIOVA

173

OSTROV

BUCUREŞTI

180

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

181

CLUJ NAPOCA-AEROPORT

CLUJ

190

CONSTANTA SUD - AGIGEA

CONSTANTA

197

CONSTANTA

CONSTANTA

200

CORABIA

CRAIOVA

210

CRAIOVA

CRAIOVA

220

CURTICI

ARAD

230

CURTICI-ZONA LIBERA

ARAD

270

DORNEŞTI

IAŞI

310

EPISCOPIA BIHOR

ORADEA

360

FOCŞANI

GALAŢI

361

OANCEA

GALAŢI

380

GALAŢI

GALAŢI

381

GALAŢI-ZONA LIBERA

GALAŢI

385

GALAŢI - GIURGIULEŞTI

GALAŢI

391

GIURGIU

BUCUREŞTI

397

GIURGIU-PORT

BUCUREŞTI

398

GIURGIU-ZONA LIBERA

BUCUREŞTI

431

HALMEU FEROVIAR

ORADEA

432

HALMEU

ORADEA

440

MEDIAŞ

BRAŞOV

460

FALCIU

IAŞI

465

IAŞI

IAŞI

480

PAŞCANI

IAŞI

499

SCULENI

IAŞI

501

JIMBOLIA

TIMIŞOARA

510

MIHAIL KOGALNICEANU

CONSTANTA

540

MANGALIA

CONSTANTA

551

MORAVITA

TIMIŞOARA

560

MIERCUREA CIUC

BRAŞOV

561

ODORHEIUL SECUIESC

BRAŞOV

580

ZIMNICEA

CRAIOVA

590

NADLAC

ARAD

601

NEGRU VODĂ

CONSTANTA

610

NAIDAŞ

TIMIŞOARA

630

OLTENIŢA

BUCUREŞTI

657

ORADEA

ORADEA

700

PITEŞTI

CRAIOVA

710

PLOIEŞTI

BUCUREŞTI

720

PORŢILE DE FIER II

CRAIOVA

727

PORŢILE DE FIER I

CRAIOVA

728

ORŞOVA

CRAIOVA

730

PETEA

ORADEA

740

PIATRA NEAMŢ

IAŞI

760

REŞIŢA

TIMIŞOARA

770

RAMNICU VÂLCEA

CRAIOVA

779

SALONTA - RUTIER

ORADEA

780

SALONTA - CFR

ORADEA

781

SATU MARE

ORADEA

782

SFANTU GHEORGHE

BRAŞOV

790

SIBIU

BRAŞOV

795

URZICENI

ORADEA

800

SIGHET

ORADEA

810

DEVA

ARAD

820

SIRET

IAŞI

821

SLATINA

CRAIOVA

822

SLOBOZIA

BUCUREŞTI

823

SUCEAVA

IAŞI

830

SULINA

CONSTANTA

860

TÂRGOVIŞTE

BUCUREŞTI

872

TIMIŞOARA

TIMIŞOARA

873

TIMIŞOARA AEROPORT

TIMIŞOARA

875

LUGOJ

TIMIŞOARA

876

CENAD

TIMIŞOARA

880

TARGU MUREŞ

CLUJ

881

TARGU JIU

CRAIOVA

890

TULCEA

CONSTANTA

900

DROBETA-TURNU SEVERIN

CRAIOVA

910

TURNU MĂGURELE

CRAIOVA

940

VALEA LUI MIHAI

ORADEA

950

VAMA VECHE

CONSTANTA

960

VARŞAND

ARAD

961

VASLUI

IAŞI

970

ZALĂU

CLUJ

ANV

AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR

-

AR

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA ARAD

-

B

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA BUCUREŞTI

-

BH

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA ORADEA

-

BV

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA BRAŞOV

-

CJ

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CLUJ

-

CR

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CRAIOVA

-

CT

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CONSTANTA

-

GL

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA GALAŢI

-

IS

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA IAŞI

-

TM

DIRECŢIA REGIONALA VAMALA TIMIŞOARA

-

RUBRICA 31 - "COLETE ŞI DESCRIEREA MĂRFURILOR; MĂRCI ŞI NUMERE - NUMĂRUL/NUMERELE CONTAINERULUI/CONTAINERELOR - NUMĂRUL ŞI NATURA"

Natura coletelor este descrisă prin felul ambalării (împachetării) mărfurilor pe baza unui cod stabilit potrivit Recomandării ONU/ CEE Nr. 21/REV.1, august 1994, conform tabelului de mai jos:


Aerosol

AE

Ambalaj

PK

Ambalaj compozit, recipient din plastic

6H

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu carcasă exterioară din oţel

YA

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu carcasă exterioară din aluminiu

YC

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu carcasă exterioară din carton

YJ

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu carcasă exterioară din plastic

YL

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu carcasă exterioară din placaj

YG

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu cutie exterioară din aluminiu

YD

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu cutie exterioară din carton

YK

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu cutie exterioară din lemn

YF

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu cutie exterioară din oţel

YB

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu cutie exterioară din placaj

YH

Ambalaj compozit, recipient din plastic cu cutie exterioară din plastic rigid

YM

Ambalaj compozit, recipient din sticlă

6P

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu ambalaj exterior din plastic expandat

YY

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu ambalaj exterior din plastic rigid

YZ

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu carcasa exterioară din aluminiu

YQ

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu carcasa exterioară din carton

YW

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu carcasa exterioară din oţel

YN

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu carcasa exterioară din placaj

YT

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu coş exterior din răchită

YV

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu cutie exterioară din aluminiu

YR

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu cutie exterioară din carton

YX

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu cutie exterioară din lemn

YS

Ambalaj compozit, recipient din sticlă cu cutie exterioară din oţel

YP

Ambalaj cu fereastra

IE

Ambalaj de prezentare din carton

IB

Ambalaj de prezentare din lemn

IA

Ambalaj de prezentare din metal

ID

Ambalaj de prezentare din plastic

IC

Ambalaj din carton cu găuri de prindere

IK

Ambalaj învelit în hârtie

IG

Ambalaj sub vid

VP

Ambalaj termoretractabil

SW

Ambalaj tubular

IF

Atomizor

AT

Balon neprotejat

BF

Balon protejat

BP

Balot

BE

Balot comprimat

BL

Balot necomprimat

BN

Bară (lingou,calup)

BR

Bară în balot (mănunchi, legătură)

BZ

Bidon (canistră)

CI

Bidon cilindric

CX

Bidon cu toartă şi cioc de turnare

CD

Bidon de lapte

CC

Bidon dreptunghiular

CA

Bl i ster

Al

Bobină

BB

Borcan

JR

Buştean

LG

Buşteni în baloţi, mănunchi, legătură

LZ

Butie

TO

Butoi

HG

Butoi de vin

FI

Butoi din lemn

2C

Butoi din lemn cu cep

QH

Butoi din lemn,cu partea superioara amovibila

QJ

Butoi mare

CK

Butoi mic

BA

Butoi (poloboc)

BU

Butoiaş

KG

Cadă (cazan)

TB

Cadru

LV

Canistră cilindrica

JY

Canistră din otel

3A

Canistră din otel,cu partea superioara amovibila

QL

Canistră din otel,cu partea superioara neamovibila

QK

Canistră din plastic

3H

Canistră din plastic,cu partea superioara amovibila

QN

Canistră din plastic.cu partea superioara neamovibila

QM

Canistră dreptunghiulara

JC

Capsulă

AV

Carafă

PH

Carcasă

DR

Carcasă din aluminiu

1B

Carcasă din aluminiu cu partea superioara amovibila

QD

Carcasă din aluminiu cu partea superioara neamovibila

QC

Carcasă din carton

1G

Carcasă din fier

Dl

Carcasă din lemn

1W

Carcasă din otel

1A

Carcasă din oţel cu partea superioara amovibila

QB

Carcasă din oţel cu partea superioara neamovibila

QA

Carcasă din placaj

1D

Carcasă din plastic

IH

Carcasă din plastic cu partea superioara amovibila

QG

Carcasă din plastic cu partea superioara neamovibila

QF

Cartela (cârd)

CM

Carton

CT

Carton pt. vrac

DK

Cartuş

CQ

Cazan cu capac

TL

Cilindru

CY

Cisternă cilindrică

TY

Cisternă dreptunghiulară

TK

Colac

CL

Colet

PC

Container (fără alta precizare decât ca echipament de transport)

CN

Cornet

AJ

Coş

BK

Coş cu toarta.din carton

HC

Coş cu toarta.din lemn

HB

Coş cu toarta,din plastic

HA

Coş din răchită pentru ambalarea sticlăriei

FD

Coş mare de paie cu doua toarte-coşarcă

CE

Coş pt. ambalat alimente puţin adânc

SC

Coş pt. ambalat fructe

FC

Cufăr

CH

Cufăr de marinar

SE

Cufăr mic

CF

Cupă

CU

Cuşcă

CG

Cuşcă CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Cutie

BX

Cutie CHEP-Eurobox

DH

Cutie de ceai

TC

Cutie de chibrituri

MX

Cutie din aluminiu

4B

Cutie din carton cu mai multe nivele

DC

Cutie din lemn cu mai multe nivele

DB

Cutie din lemn natural

4C

Cutie din lemn natural din panouri etanşe la pulberi

QQ

Cutie din lemn natural obişnuit

QP

Cutie din lemn pt. vrac

DM

Cutie din lemn reconstituit

4F

Cutie din otel

4A

Cutie din panouri de fibre

4G

Cutie din placaj

4D

Cutie din plastic

4H

Cutie din plastic cu mai multe nivele

DA

Cutie din plastic expandat

QR

Cutie din plastic pt. vrac

DL

Cutie din plastic rigid

QS

Cutie din tablă

TN

Cutie paiet

ED

Cutie paiet din carton

EF

Cutie paiet din lemn

EE

Cutie paiet din metal

EH

Cutie paiet din plastic

EG

Cutie pt. lichide

BW

Cutie tip grilaj

SK

Cutii compuse

NS

Cuvă

VA

Cuvă mica

BM

Damigeana cu învelitoare din nuiele sau fire plastic

WB

Damigeana neprotejată

DJ

Damigeana protejată

DP

Definiţie comună

ZZ

Dulap (ladă,cutie,teacă,toc,casetă,trusă)

CS

Etui

CV

Fără cuşca

UC

Fără obiect (nedisponibil)

NA

Fascicol

TS

Fiolă neprotejată

AM

Fiolă protejată

AP

Flacon

FL

Foaie de placaj

TI

Folie

ST

Folie calandrată

SB

Folie de împachetat

FP

Folie învelita în plastic

SP

Folie-paletă

SL

Fus (ax, pivot)

SD

Găleată

PL

Gaz lichefiat în vrac (la temperatură şi presiune anormale)

VQ

Gaz vrac (la 1031 mbari şi 15° C)

VG

Geamantan din nuiele

HR

Generator aerosoli

DN

Grinda subţire

GI

Grinzi subţiri în baloţi, mănunchi, legături

GZ

Hârdău (găleata, putină)

BJ

Inel

RG

învelitoare (plic)

EN

învelitoare din otel

SV

Ladă

CR

Ladă de bagaje (cufăr)

TR

Ladă de bere (stelaj)

CB

Ladă înaltă

Bl

Ladă pt. lapte (stelaj)

MC

Ladă pt. sticle(stelaj)

BC

Lădiţă (cufăraş)

FO

Lichid în vrac

VL

Lingou

IN

Lingouri în baloţi, mănunchi, legătură

IZ

Lot

LT

Manşon

SY

Mănunchi (legătură)

BH

Marfă neambalata şi necondiţionată,o singura unitate

NF

Mărfuri neambalate

NE

Mărfuri neambalate şi necondiţionate,mai multe unităţi

NG

Materii solide, vrac, în particule fine (pudră)

VY

Materii solide, vrac, în particule granulate (granule)

VR

Materii solide, vrac, în particule mari

VO

Mosor (bobină)

SO

Oală

PT

Pachet

PA

Paletă

PX

Paletă cu husa te rm o retracta bilă

AG

Paleta cutie

PB

Paletă modulară înălţată, de dimensiuni 80x1 OOcm

PD

Paletă modulara înălţată,de dimensiuni 80x120cm

PE

Paletă modulara înălţată,de dimensiuni 80x60cm

AF

Paletă 100x110cm

AH

Paneraş

PJ

Piesă (sită, grătar, cupon)

BT

Placă

PG

Placi în baloţi, mănunchi, legături

PY

Planşă (plank)

PN

Planşe în baloţi, mănunchi, legături

PZ

Plasă

NT

Plasă de fructe

RT

Plasă tubulară din material textil

NV

Plasă tubulară din plastic

NU

Platou

PU

Platou din carton, pe două nivele, fără capac

DY

Platou din carton, pe un nivel, fără capac

DV

Platou din lemn, pe doua nivele, fără capac

DX

Platou din lemn, pe un nivel, fără capac

DT

Platou din plastic, pe doua nivele, fără capac

DW

Platou din plastic, pe un nivel, fără capac

DS

Platou din polistiren, pe un nivel, fără capac

DU

Prelată (ţesătura)

CZ

Punguţă

PO

Recipient (container) pt. alimente

FT

Recipient din oţel

SS

Recipient din sticlă neprotejată

CO

Recipient din sticla protejată

CP

Recipient izoterm

El

Recipient mare pentru lichid vrac din aluminiu

WL

Recipient mare pentru lichid vrac din material compozit.cu recipient interior din plastic rigid

ZQ

Recipient mare pentru lichid vrac din material compozit.cu recipient interior din plastic suplu

ZR

Recipient mare pentru lichid vrac din oţel

WK

Recipient mare pentru lichid vrac din plastic rigid, autoportant

ZK

Recipient mare pentru lichid vrac din plastic rigid, cu echipament de structura

ZJ

Recipient mare pentru lichid vrac, metalic

WM

Recipient mare pentru solide in vrac, din material compozit, cu recipient interior din plastic rigid

ZL

Recipient mare pentru solide în vrac, din material compozit, cu recipient interior din plastic suplu

ZM

Recipient mare pentru solide în vrac, din plastic rigid, autoportant

ZF

Recipient mare pentru solide în vrac, cu echipament de structură

ZD

Recipient mare pentru vrac

WA

Recipient mare pentru vrac, cu folie din plastic

WS

Recipient mare pentru vrac, din aluminiu

WD

Recipient mare pentru vrac, din aluminiu,cu umplere sau golire sub o presiune mai mare de 10kpa (0,1 bar)

WH

Recipient mare pentru vrac, din lemn natural

ZW

Recipient mare pentru vrac, din lemn natural, cu dublura

WU

Recipient mare pentru vrac, din lemn reconstituit

ZY

Recipient mare pentru vrac, din lemn reconstituit, cu dublura

WZ

Recipient mare pentru vrac, din material compozit, cu recipient interior din plastic rigid, pentru umplere sau golire sub presiune

ZN

Recipient mare pentru vrac, din material compozit, cu recipient interior din plastic suplu, pentru umplere sau golire sub presiune

ZP

Recipient mare pentru vrac, din materiale textile cu acoperire interioară

WV

Recipient mare pentru vrac, din materiale textile cu acoperire interioară şi dublură

WX

Recipient mare pentru vrac, din materiale textile fără acoperire interioară şi nici dublură

WT

Recipient mare pentru vrac, din materiale textile, cu dublură

WW

Recipient mare pentru vrac, din oţel

WC

Recipient mare pentru vrac, din oţel, cu umplere sau golire sub o presiune mai mare de 10kpa(0,1 bar)

WG

Recipient mare pentru vrac, din placaj

ZX

Recipient mare pentru vrac, din placaj, cu dublură

WY

Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid

AA

Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, cu echipament de structură pentru umplere sau golire sub presiune

ZG

Recipient mare pentru vrac, din ţesătură de plastic, cu acoperire interioara

WP

Recipient mare pentru vrac, din ţesătură de plastic, cu acoperire interioara si dublura

WR

Recipient mare pentru vrac, din ţesătură de plastic, cu dublură

WQ

Recipient mare pentru vrac, din ţesătură de plastic, fără acoperire interioara şi fără dublură

WN

Recipient mare pentru vrac, metalic

WF

Recipient mare pentru vrac, metalic, pentru umplere sau golire sub o presiune mai mare de 10kpa (0,1 bar)

WJ

Recipient mare pentru vrac, din hârtie cu mulţi pliuri

ZA

Recipient mare pentru vrac, din hârtie cu multipliuri, rezistentă la apă

ZC

Recipient mare pentru vrac, din materiale composite

ZS

Recipient mare pentru vrac, din metal, altul decât oţelul

ZV

Recipient mare pentru vrac, din panouri de fibre

ZT

Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, autoportant, pentru umplere sau golire sub presiune

ZH

Recipient mare pentru vrac, flexibil

ZU

Recipient mare suplu pentru vrac (big bag)

43

Recipient pt. gaz

GB

Rezervor din carton

AB

Rezervor din hârtie

AC

Rezervor din lemn

AD

Rezervor din metal

MR

Rezervor din plastic

PR

Rezervor din sticlă

GR

Rezervor învelit în plastic

MW

Rogojină

MT

Rolă

CW

Rulou

RO

Sac (sack)

SA

Sac cu o peliculă de plastic

XD

Sac de dimensiuni foarte mari (vanpack)

VK

Sac din hârtie

5M

Sac din hârtie cu multipliuri

XJ

Sac din hârtie cu multipliuri, rezistent la apă

XK

Sac din iuta

JT

Sac din material textil

5L

Sac din material textil, etanş la pulverizări

XG

Sac din material textile, fără acoperire interioara şi dublură

XF

Sac din material textil, rezistent la apă

XH

Sac din ţesătură de plastic

5H

Sac din ţesătură de plastic,etanş la pulverizări

XB

Sac din ţesătură de plastic, fără acoperire interioara şi fără dublura

XA

Sac din ţesă tură de plastic, rezistent la apă

XC

Sac flexibil

FX

Sac mare

ZB

Sac multicoarde

MS

Sac multipliuri

MB

Sac plastic

EC

Sac, sacoşă, pungă (bag)

BG

Săculeţ

SH

Şasiu

FR

Scândură (board)

BD

Scânduri în baloţi, mănunchi, legături

BY

Set

SX

Sicriu

CJ

Şifonier mobil

RJ

Şina de alunecare (skid)

SI

Stelaj (rack)

RK

Sticlă cilindrica neprotejată

BO

Sticlă cilindrica protejată

BQ

Sticlă sferica neprotejată

BS

Sticlă sferică protejată

BV

Sticluţă de medicamente

VI

Sucala, vârtelniţă, mosor, bobina, sul

RL

Tabla

SM

Tabla în baloţi, mănunchi, legătură

SZ

Ţarc (îngrăditură)

PF

Ţeava

PI

Ţevi în baloţi, mănunchi, legătură

PV

Tijă

RD

Tije în baloţi, mănunchi, legătură

RZ

Tub

TU

Tub cu racord

TV

Tub deformabil

TD

Tuburi în baloţi.mănunchi, legătură

TZ

Ulcior

JG

Valiză

SU

Pe al doilea rând al rubricii 31, în situaţiile în care cantitatea mărfii trebuie exprimată printr-o unitate de măsură suplimentară, se înscriu codurile din tabelul de mai jos:


UNITATE DE MĂSURĂ SUPLIMENTARĂ

COD

Denumire

Abreviere

Metru

m

MTR

Metru pătrat

m2

MTK

Litru

L

LTR

Metru cub

m3

MTQ

Hectolitru

hi

HLT

Carate (1 carat metric a 2 x 10~4 kg)

c/k

CTM

Gram

g

GRM

Kilogram

kg

KGM

Tonă

t

TNE

Capacitatea de încărcare în tone metrice

Ct/l

CCT

1000 kilowatt oră

1000 kwh

MWH

Gram izotopi fisionabili

gi F/S

GFI

Număr perechi

Pa

NPR

1000 perechi

1000 pa

MPR

Număr de bucăţi

p/st

NAR

100 bucăţi

100 p/st

CEN

1000 bucăţi

1000 p/st

MIL

Litru de alcool pur (100%)

1 ale. 100%

LPA

Kilogram de substanţă uscată 90 %

kg 90% sdt.

KSD

Număr de elemente

Ce/el

NCL

Kilogram de oxid de potasiu

Kg K2O

KPO

Kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)

kg KOH

KPH

Kilogram de azot

Kg N

KNI

Kilogram de hidroxid de sodiu (sodă caustică)

Kg NaOH

KSH

Kilogram de pentaoxid de fosfor (anhidridă fosforică)

kg P2O5

KPP

Kilogram de uraniu

kgU

KUR

Kilogram de clorură de colină

Kg C5H14CINO

KCC

Kilogram de peroxid de hidrogen

Kg H2O2

KNS

Kilogram de metilamine

Kg met. am.

KMA

Terajoule (putere calorică superioară)

TJ

TJO

Tonaj brut

GT

GRT

1000 litri

1000 1

KLT

%vol

%vol

ASV

Kg. Dihidrostreptomicina

kg DHS

DHS

Hectokilogram

100 kg

DTN

Euro (folosit pentru supraveghere statistică)

EUR

EUR

Hectometru

100m

HMT

Tona clorura de kaliu

1000 kg KCI

KCL

În cazul declarării mărfurilor prin sistemul informatic care utilizează baza de date TARIR, dacă codurile din tabelul de mai sus nu sunt suficiente pentru descrierea cantităţii sau naturii mărfii, se înscrie codul calificatorului, astfel:


CALIFICATORII UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ SUPLIMENTARA

COD

Total alcool

A

Per sticlă

B

1000

C

Per % greutate zaharoză sau zahăr extractibil

D

Greutate netă uscată

E

Grâu comun

 

Brut

G

Greutate în viu

L

Substanţă uscată netă

M

Substanţe provenite din lapte

P

Zahăr brut

R

Zahăr alb

S

Substanţă uscată provenită din lapte

T

Hectolitru

X

Per % greutate zaharoză

z

Grad Plato

1

RUBRICA 33 - "CODUL MĂRFURILOR"

a)în cazul declarării mărfurilor prin sistemul informatic care utilizează baza de date TARIR datele şi informaţiile aferente acestei rubrici se completează potrivit celor menţionate mai jos, astfel:

În prima casetă (8 cifre) - se înscrie codul tarifar din Nomenclatura Combinată.

Atunci când formularul este utilizat pentru regimul de tranzit vamal, se înscrie poziţia tarifară din Nomenclatura Combinată, cu excepţia situaţiilor în care legislaţia vamală prevede altceva.

A doua casetă (2 caractere) - se completează numai la întocmirea formalităţilor de import, în concordanţă cu codurile din TARIR, prin înscrierea a două caractere necesare aplicării măsurilor specifice.

A treia casetă (4 caractere)- se completează în concordanţă cu codurile din TARIR (primul cod adiţional).

A patra casetă (4 caractere) - se completează în concordanţă cu codurile din TARIR (al doilea cod adiţional).

A cincia casetă (4 caractere) - se completează în concordanţă cu codurile din TARIR (al treilea cod adiţional).

b)în cazul declarării mărfurilor prin sistemul informatic care nu utilizează baza de date TARIR completarea datelor şi informaţiilor aferente acestei rubrici se va realiza potrivit celor menţionate mai jos:

În prima casetă (8 cifre) - se înscrie codul tarifar din Nomenclatura Combinată, aferent bunului în cauză; această casetă se utilizează facultativ în cazul tranzitului.

A doua casetă (3 cifre)- se completează prin înscrierea a trei caractere necesare detalierii la nivel naţional; în procedură informatică codurile se găsesc în tabela tarifară corespunzătoare.

RUBRICA 34a - "CODUL ŢĂRII DE ORIGINE"

Se utilizează codurile ţărilor menţionate la rubrica 15 a.

RUBRICA 34b - "CODUL ŢĂRII DE ORIGINE"

Se înscrie codul judeţului din care au fost expediate sau în care au fost produse mărfurile, potrivit rubricii 15 b.

RUBRICA 36 - "PREFERINŢE"

În această rubrică se înscrie un cod alcătuit din trei caractere alfanumerice, având următoarea semnificaţie:

a)Primul caracter reprezintă tratamentul tarifar, astfel:

1 - Taxa vamală aplicabilă erga omnes (taxa vamală de bază);

2 - Regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul SGPC si Protocolul celor 16, sau

3 - Regim tarifar preferenţial prevăzut de alte acorduri decât cele menţionate la codul 2.

b)Următoarele două caractere, funcţie de regimul preferenţial aplicabil mărfurilor în cauză sunt grupate astfel:

1.Pentru un tratament preferenţial prevăzut de acordurile de comerţ liber la care România este parte se utilizează următoarele coduri:

- 0S - regim tarifar preferenţial prevăzut de SGPC

- 0T - regim tarifar preferenţial prevăzut de SGPC *

- 0P - regim tarifar preferenţial prevăzut de P16

- 0A - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de asociere la C.E.E.

- 0B - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de asociere la A.E.L.S.

- 0C - regim tarifar preferenţial prevăzut de C.E.F.T.A. (Bulgaria)

- 0D - regim tarifar preferenţial prevăzut de C.E.F.T.A. (Croaţia)

- 0F - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Israel

- 0G- regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Turcia

- 0H - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Albania

- 0I - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Macedonia

- 0J - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Serbia si Muntenegru

- 0K- regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Bosnia si Herţegovina

- 0L - regim tarifar preferenţial prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Moldova

- 00 - nu există preferinţă tarifară.

2.Pentru un contingent tarifar prevăzut de acordurile de comerţ liber la care România este parte se utilizează următoarele coduri:

-2S - contingent prevăzut de SGPC

-2T- contingent prevăzut de SGPC *

-2P - contingent prevăzut de P16

-2A - contingent prevăzut de Acordul de asociere la C.E.E.

-2B - contingent prevăzut de Acordul de asociere la A.E.L.S.

-2C - contingent prevăzut de C.E.F.T.A. (Bulgaria)

-2D - contingent prevăzut de C.E.F.T.A. (Croaţia)

-2F - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Israel

-2G - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Turcia

-2H - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Albania

-2I - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Macedonia

-2J - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Serbia si Muntenegru

-2K - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Bosnia si Herţegovina

-2L - contingent prevăzut de Acordul de comerţ liber cu Moldova

-20 - contingent tarifar erga omnes.

*- în cazul ţărilor mai puţin dezvoltate din acordul SGPC

RUBRICA 37 - "REGIM "

A.Prima casetă - se înscrie un cod format din patru cifre; primele două cifre reprezintă codul regimul vamal solicitat, iar următoarele două cifre reprezintă codul regimului vamal precedent.

Lista codurilor aferente regimurilor vamale este redată mai jos, astfel: 00 - se utilizează în cazul în care nu există un regim precedent.

01** - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor cu reexpediere simultană în cadrul schimburilor între părţi ale teritoriului vamal al Comunităţii cărora li se aplică dispoziţiile din Directiva 77/388/CEE şi părţi ale acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste dispoziţii, sau în cadrul schimburilor între părţi ale acestui teritoriu unde nu se aplică aceste dispoziţii.

Punere în liberă circulaţie a unor mărfuri cu reexpediere simultană în cadrul schimburilor între Comunitate şi ţările cu care aceasta a creat o uniune vamală.

02** - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor în vederea aplicării regimului de perfecţionare activă (sistemul cu rambursare)

07** - Punere în liberă circulaţie şi în mod simultan plasare sub un regim de antrepozit altul decât un regim de antrepozit vamal

10 - Export definitiv

Exemplu: exportul normal de mărfuri româneşti

11 - Export de produse compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul regimului de perfecţionare activă (sistemul cu suspendare), care precede importul de mărfuri străine ce urmează a fi plasate în perfecţionare activă

Explicaţie: Export anticipat (EX-IM) conform prevederilor din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.

Exemplu: Exportul de confecţii textile obţinute din materii prime româneşti înainte de plasarea materiilor prime de import în regim de perfecţionare activă.

21 - Export temporar în cadrul regimului de perfecţionare pasivă

Explicaţie: regimul de perfecţionare pasivă conform aii. 165 -180 din Codul vamal al României.

22** - Export temporar altul decât cel menţionat la codul 21

23 - Export temporar în vederea returnării ulterioare în aceeaşi stare

Exemplu: exportul temporar de articole pentru expoziţii, cum ar fi mostre, echipament profesional, etc.

31 - Reexport

Explicaţie: Reexportul mărfurilor străine ce urmează unui regim vamal suspensiv (cu excepţia tranzitului).

Exemplu: Mărfuri plasate sub regimul vamal de antrepozitare care ulterior sunt declarate pentru export.

40** - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul plăţii TVA

41 - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor plasate sub regim de perfecţionare activă (sistem cu rambursare)-PAR

Exemplu: Regimul de perfecţionare activă cu plata taxelor vamale şi a celorlalte drepturi.

42** - Punere în consum simultan cu punerea în circulaţie a unor mărfuri cu scutire de TVA pentru livrare într-un alt stat

43** - Punere în consum simultan cu punerea în circulaţie a unor mărfuri în cadrul aplicării în timpul perioadei de tranziţie care urmează aderării unor noi state membre a unor măsuri speciale legate de perceperea unei sume

44 - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor

45 - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor aflate în regim suspensiv fie de accize, fie de TVA (antrepozit fiscal)

Explicaţie: Exonerare de accize la plasarea mărfurilor într-un antrepozit fiscal.

Exemplu: Ţigările sosite din afara României sunt importate cu plata taxelor vamale, comisionului vamal şi a TVA. Pe perioada în care aceste mărfuri se află în antrepozitul fiscal plata accizelor este suspendată.

48 - Punere în liberă circulaţie a mărfurilor de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă, înainte de exportul temporar al mărfurilor ce urmează a fi plasate sub regimul de perfecţionare pasivă

Explicaţie: Sistemul de schimburi standard (IM-EX), importul anticipat conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Codului vamal.

49** - Punere în consum a unor mărfuri comunitare în cadrul schimburilor între părţile teritoriului vamal al Comunităţii cărora li se aplică dispoziţiile din Directiva 77/388/CEE şi părţile acestui teritoriu cărora nu li se aplică aceste dispoziţii, sau în cadrul schimburilor între părţi ale acestui teritoriu unde nu se aplică aceste dispoziţii

Punere în consum a unor mărfuri în cadrul schimburilor între Comunitate şi celelalte ţări cu care aceasta a stabilit o uniune vamală.

51 - Plasare sub regimul de perfecţionare activă (sistemul cu suspendare)-PAS

Explicaţie: Perfecţionarea activă (sistemul cu suspendare) conform art. 134 alin. (1) lit. a) din Codul vamal al României.

53 - Plasare sub regimul de admitere temporară

54** - Perfecţionare activă (sistem cu suspendare) într-un alt stat membru (fără ca mărfurile să fi fost plasate în liberă circulaţie în acea ţară)

61** - Reimport în vederea punerii în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul plăţii de TVA

63** - Reimport în vederea punerii în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul plăţii TVA, livrate într-un alt stat membru

64 - Reimport în vederea punerii în liberă circulaţie a mărfurilor

68* - Reimport de mărfuri plasate în antrepozit fiscal, altul decât antrepozitul vamal

Exemplu: Uleiurile minerale transformate, reimportate şi plasate într-un antrepozit fiscal.

71 - Plasare sub regimul de antrepozitare vamală

Explicaţie: Plasarea mărfurilor sub regimul de antrepozitare vamală. Aceasta nu exclude în nici un fel plasarea simultană a mărfurilor într-un antrepozit fiscal.

76** - Plasare sub un regimul de antrepozitare vamală sau într-o zonă liberă cu prefinanţarea produselor sau a mărfurilor care urmează să fie exportate în aceeaşi stare.

78* - Plasarea mărfurilor într-o zonă liberă supusă modalităţilor de control de tip II 91 - Plasare sub regimul de transformare sub control vamal

92** - Transformare sub control vamal într-un alt stat membru (fără ca mărfurile să fi fost puse în liberă circulaţie în statul respectiv).

Prin regim vamal precedent se înţelege acel regim sub care mărfurile au fost plasate înaintea regimului vamal solicitat.

Pentru toate articolele în declaraţiile vamale în detaliu (primară şi complementară) trebuie să apară înscris la rubrica 37 aceeaşi codificare a regimului vamal.

Atunci când mărfurile sunt plasate succesiv în mai multe regimuri vamale, respectiv iniţial sunt plasate, fie într-un regim de perfecţionare activă sau de transformare sub control vamal, fie într-un regim de perfecţionare pasivă şi ulterior sunt plasate într-un regim de antrepozitare vamală sau admitere temporară care precede exportul/reexportul sau reimportul mărfurilor rezultate, pe declaraţia vamală de export/reexport sau reimport, în caseta regimului precedent, se înscrie obligatoriu codul regimului vamal iniţial, respectiv perfecţionare activă, transformare sub control vamal sau perfecţionare pasivă, după caz.

* Codurile 68 şi 78 pot fi utilizate numai în situaţiile stabilite de Autoritatea Naţională a Vămilor şi potrivit instrucţiunilor emise în acest sens.

** Codurile 01, 02, 07, 22, 40, 42, 43, 49, 54, 61 63, 76 şi 92 se utilizează începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.

De exemplu: reexportul mărfurilor care au fost plasate sub regimul de perfecţionare activă (sistemul cu suspendare) şi ulterior au fost plasate sub regimul vamal de antrepozitare, se va codifica 3151 şi nu 3171 (prima operaţiune 5100, a doua 7151 şi reexportul 3151.)

De exemplu: dacă anterior plasării mărfurilor sub regimul de perfecţionare pasivă acestea se plasează sub regimul vamal de antrepozitare, reimportul se va codifica 6121 şi nu 6171 (prima operaţiune export temporar în vederea perfecţionării pasive 2100; a doua operaţiune depozitare în antrepozit vamal 7121 şi a treia operaţiune reimport 6121.) B. A doua casetă - se înscrie, după caz, un cod alfanumeric compus din trei caractere, din baza de date a sistemului informatic vamal din lista codurilor de facilităţi. Acest cod corespunde reglementării(lor) naţionale care constituie temeiul legal, de regulă, al acordării unor înlesniri fiscale pentru operaţiunea în cauză. Informarea privind actualizarea datelor aferente acestei liste se realizează prin mijloacele sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

RUBRICA 39 - "CONTINGENT"

Se completează în toate situaţiile în care au fost instituite contingente cantitative sau valorice, prin înscrierea unui cod aferent contingentului respectiv, astfel:

a)în cazul declarării mărfurilor prin sistemul informatic care utilizează baza de date TARIR codurilor aferente contingentelor în vigoare sunt alcătuite din şase caractere alfanumerice;

b)în cazul declarării mărfurilor prin sistemul informatic care nu utilizează baza de date TARIR codurilor aferente contingentelor în vigoare sunt de tipul n1 .... 6.

Informarea privind actualizarea datelor din lista de contingente se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

RUBRICA 40 - "DECLARAŢIE SUMARĂ/DOCUMENT PRECEDENT

Fiecare cod înscris în această rubrică este compus din trei elemente diferite. Fiecare element este separat de celelalte printr-o liniuţă (-).

Primul element constă dintr-o literă care este atribuită pentru a putea distinge intre diferitele categorii de documente menţionate mai jos, respectiv:

- declaraţia sumară este reprezentată prin "X";

- declararea iniţială este reprezentată prin "Y";

- documentul precedent este reprezentat prin "Z".

Al doilea element constă dintr-o combinaţie de cifre şi/sau litere, reprezentând tipul documentului, care serveşte la identificarea acestuia. Dacă documentul precedent este o declaraţie vamală în detaliu, tipul documentului se exprimă prin codul înscris în rubricai-prima caseta a declaraţiei, respectiv IM, EX sau EU. În celelalte situaţii se utilizează o abreviere a documentului respectiv, înscriindu-se un cod conform listei de mai jos.

Al treilea element reprezintă numărul de identificare sau un alt element de referinţă aferent documentului în cauză, acceptat de către autoritatea vamală.

Exemplul 1: documentul precedent este un document de tranzit T, înregistrat la biroul vamal de destinaţie sub Nr. 238544. Acest document se va înscrie in rubrica 40 astfel:

Z-820-238544 (Z pentru document precedent, 820 pentru documentul de tranzit şi 238544 este pentru Nr. de înregistrare al documentului în evidenţele biroului vamal);

Exemplul 2: manifestul încărcăturii având Nr. 2222 este utilizat ca declaraţie sumară. Acest document se va înscrie in rubrica 40 astfel:

X-785-2222 (X pentru declaraţie sumară, 785 pentru manifestul încărcăturii şi 2222 pentru Nr. de identificare al documentului);

Exemplul 3: documentul precedent este declaraţia vamală de perfecţionare activă Nr. 2773. Acest document se va înscrie in rubrica 40 astfel:

Y-IM-2773 (Y pentru declarare iniţială, IM pentru abrevierea înscrisă în rubrica 1 prima casetă a declaraţiei şi 2773 pentru Nr. de înregistrare a declaraţiei în evidenţele biroului vamal)

Exemplul 4: Dacă mărfurile au fost înregistrate în evidenţe la data de 14 februarie 2002, în rubrica 40 se înscriu următoarele:

Y-CLE-20020214-5 (Y pentru a sublinia că a existat o declarare iniţială, CLE pentru înregistrarea în evidenţe şi 20020214 pentru data înregistrării, 2002 fiind anul, 02 luna şi 14 ziua, respectiv 5 pentru referinţa privind înregistrarea în evidenţe).

Lista abrevierilor pentru documente


Declaraţie sumară

222

Listă containere

235

Listă de încărcătură

270

Listă colete

271

Factură pro forma

325

Factură comercială

380

Scrisoare de transport

703

Conosament principal

704

Conosament

705

Scrisoare de trăsură CIM (cale ferată)

720

Listă de însoţire - SMGS

722

Scrisoare de trăsură pentru transport rutier

730

Scrisoare de transport aerian

740

Scrisoare de transport aerian principal

741

Buletin de expediţie (colete poştale)

750

Document de transport (multimodal/combinat)

760

Manifest încărcătură

785

Borderou

787

Declaraţie expediţie formular T

820

Exemplar de control T5R

823

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Date de identificare/data înregistrării mărfurilor în evidenţe

CLE

Buletin de informare INF3

IF3

Buletin de informare INF8

IF8

Manifest maritim - procedură simplificată

MNS

Altele

ZZZ

RUBRICA 43 - "METODA DE EVALUARE"

Se înscrie un cod aferent regulii de evaluare utilizate pentru determinarea valorii în vamă, potrivit Acordului privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994. Fac excepţie mărfurile ale căror preţuri definitive se stabilesc pe bază de cotaţii bursiere, caz în care se înscrie codul "R".

Codul "R" se utilizează şi în cazul mărfurilor a căror valoare definitivă se determină pe baza rezultatelor determinărilor cantitative şi calitative efectuate potrivit condiţiilor menţionate în contractele comerciale.


Codul

Baza legală

Reguli de evaluare

1

Art. 1 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994

Valoarea de tranzacţie a mărfurilor importate

2

Art. 2 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994

Valoarea de tranzacţie a mărfurilor identice

3

Art. 3 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994

Valoarea de tranzacţie a mărfurilor similare

4

Art. 5 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994

Regula valorii deductive

5

Art. 6 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994

Regula valorii calculate

6

Art. 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994

Valoarea determinată pe baza datelor disponibile (regula ultimului recurs)

R

art. 79 (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României

Mărfuri ale căror preţuri definitive se stabilesc pe bază de cotaţii bursiere şi mărfuri a căror valoare definitivă se determină pe baza rezultatelor determinărilor cantitative şi calitative efectuate potrivit condiţiilor menţionate în contractele comerciale.

RUBRICA 44 - "MENŢIUNI SPECIALE; DOCUMENTE ANEXATE/CERTIFICATE ŞI AUTORIZAŢII"

1.Menţiuni speciale

Menţiunile specifice care privesc domeniul vamal se codifică sub forma unui cod numeric format din cinci cifre, conform listei de mai jos.

Acest cod se substituie textului aferent menţiunii respective.

Legislaţia vamală prevede ca anumite menţiuni speciale să fie înscrise în alte rubrici decât în rubrica 44. În cazul în care legislaţia vamală nu precizează rubricile în care trebuie să fie înscrisă o menţiune, aceasta trebuie preluată în rubrica 44.

Menţiuni speciale - Cod XXXXX

Categorie generală - Cod 0xxxx


Baza legală

Subiect

Menţiune specială

Căsuţe

Cod

Art. 359 alin. (3) şi (4)

Cerere de autorizaţie pe declaraţie pentru un regim vamal economic

"Autorizaţie simplificată"

44

00100

Art.75

Cerere dispensă privind depunerea formularului DV1

"Dispensă DV1"

44

00200

La import - Cod 1xxxx


Articol

Subiect

Menţiune specială

Căsuţe

Cod

Art. 410 alin. (1)

Încheierea perfecţionării active (sistem cu suspendare)

"Mărfuri PA/S"

44

10200

Art. 410 alin. (2)

Încheierea perfecţionării active (sistem cu suspendare) (măsuri specifice de politică comercială)

"Mărfuri PA/S, politică comercială"

44

10300

Art. 411

Încheierea perfecţionării active (sistem cu rambursare)

"Mărfuri PA/R"

44

10400

Art. 444

Admitere temporară

"Mărfuri AT"

44

10500

La export- Cod 3xxxx


Articol

Subiect

Menţiune specială

Căsuţe

Cod

Art. 229, alin. (3) şi (4)

Procedură de vămuire la domiciliu

"Export simplificat" şi numărul autorizaţiei şi denumirea biroului vamal care a eliberat-o

44 din exemplarul Nr. 3

30200

Art. 241

Export de mărfuri agricole în cadrul destinaţiilor speciale

art. 241 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României DESTINAŢIE FINALĂ MĂRFURI DESTINATE EXPORTULUI - NU SE APLICĂ PRIMĂ LA EXPORT

44

30300

Art. 466, alin. (5)

Dorinţa de a recupera exemplarul 3

"RET-EXP"

44

30400

2.Documente prezentate/ certificate şi autorizaţii

Se înscriu codurile documentelor prezentate în susţinerea datelor cuprinse în declaraţia vamală, conform prevederilor legale în vigoare. Aceste coduri sunt formate din patru caractere numerice astfel:

- primul caracter indică tipul documentului;

- următoarele trei caractere identifică documentul.

Lista documentelor şi codificările prin care acestea se identifică se stabileşte şi se reactualizează periodic de către autoritatea vamală. Informarea privind actualizarea datelor aferente acestui tabel se realizează prin mijloacele aferente sistemului informatic integrat vamal puse la dispoziţie de autoritatea vamală.

RUBRICA 47 - "CALCULUL IMPOZITĂRILOR"

În prima coloană se înscriu următoarele coduri aferente tipului de taxe:


Nr. crt.

Tipul de taxă

Cod

1.

Taxe vamale

A00

2.

Taxe antidumping definitive

A30

3.

Taxe antidumping provizorii

A35

4.

Taxa compensatoare definitiva

A40

5.

Taxa compensatoare provizorie

A45

6.

TVA

B00

7.

Dobânzi compensatorii (TVA)

B10

8.

Dobânzi pentru întârziere (TVA)

B20

9.

Taxe la export

COO

10.

Dobânzi pentru întârziere

D00

11.

Dobânzi compensatorii (de ex: perfecţionare activă)

D10

12.

Taxe percepute în numele altor ţări

E00

13.

Comision vamal

09X*

14.

Acciză

02X*

* - X reprezintă un cod de tipul (n1) de detaliere a tipului de taxă în cauză, conform listei de coduri din sistemul informatic integrat vamal.

În ultima coloană se înscriu următoarele coduri aferente modalităţilor de plată sau garantare a datoriei vamale, respectiv:


Nr. crt.

Modalitate de plată/ Garantare

Cod

1.

Garantare

0

2.

Plată

1

3.

Suspendare/Amânare/Scutire de la plată la momentul vămuirii

2

4.

Scutire/ Exonerare/Amânare/Suspendare de la garantare

3

RUBRICA 49 - "IDENTIFICAREA ANTREPOZITULUI"

Codul care trebuie înscris are următoarea structură, fiind compus din trei elemente:

- codul României: "RO";

- litera care stabileşte tipul de antrepozit în conformitate cu denumirile prevăzute în art. 384 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României. Pentru antrepozite altele decât cele menţionate în art. 384 este necesar să se indice:

Y - pentru un antrepozit altul decât cel vamal,

Z - pentru o zonă liberă sau un antrepozit liber.

- codul de identificare format din codul autorităţii vamale emitente urmat de numărul autorizaţiei şi anul emiterii.

RUBRICA 52 - "GARANŢIE"

Se indică tipul de garanţie. Lista codurilor de garanţie este următoarea:


Situaţie

Cod

Alte indicaţii necesare

Dispensă de la garanţie

0

- numărul certificatului de dispensă de garanţie

Garanţie globală

1

- numărul certificatului de garanţie globală

- biroul de garanţie

Garanţie izolată prin act de garanţie

2

- referinţa actului de garanţie

- biroul de garanţie

Garanţie izolată prin depozit în numerar sau prin virament

3

- numărul documentului de plată

Garanţie izolată prin titluri

4

- numărul titlului de garanţie izolată

Scutire de la garantare atunci când datoria vamală nu depăşeşte echivalentul în lei a 500 Euro (art. 211 (5) din Legea Nr. 86/2006 privind Codul vamal al României)

5

 

Exceptare de la garantarea datoriei vamale, în baza art. 117 şi 287 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

6

- baza legală

Scutire de la garantarea datoriei vamale, în baza reglementărilor specifice

7

- baza legală

Scutire de la garantarea datoriei vamale pentru autorităţi publice (art. 211 (4) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României)

8

 

Garanţie izolată în cazul interzicerii temporare a utilizării garanţiei globale

9

- referinţa actului de cauţiune

- biroul de garanţie

ANEXA Nr. 4: DISPOZIŢII PRIVIND TIPĂRIREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI SUMARE, DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU ŞI EXEMPLARULUI DE CONTROL T5R

CAPITOLUL 1: DISPOZIŢII GENERALE

1._

(1)Imprimarea seturilor de formulare, în vederea punerii în uz, se poate efectua numai pe baza aprobării prealabile emise de către Autoritatea Naţională a Vămilor.

(2)Informaţiile privind tipografiile care au obţinut aprobarea pentru tipărirea formularelor pot fi puse la dispoziţia persoanelor interesate, la solicitarea acestora.

2.Persoanele care nu dispun de aprobarea autorităţii vamale şi intenţionează să desfăşoare o activitate de tipărire a formularelor menţionate în prezentul ordin sunt obligate să obţină această aprobare, potrivit prezentelor norme.

În vederea acordării aprobării pentru tipărirea formularelor, solicitantul trebuie să depună la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere însoţită de seturile propriilor exemplare pentru care doreşte aprobarea.

În situaţia în care în urma verificării, autoritatea vamală constată că sunt îndeplinite toate condiţiile privind modul de realizare a formularelor, potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul ordin, Autoritatea Naţională a Vămilor aprobă în scris cererea; în caz contrar, solicitantul este înştiinţat în scris despre motivele refuzului.

3._

(1)Formularele se imprimă pe hârtie autocopiantă, adezivă la cotor.

(2)Hârtia utilizată pentru imprimarea formularelor declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de control T5R trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să aibă o greutate de cel puţin 40 g/mp.;

b)să fie suficient de opacă pentru ca indicaţiile figurând pe o faţă să nu afecteze lizibilitatea indicaţiilor ce figurează pe cealaltă faţă;

c)să fie suficient de rezistentă pentru a nu se produce ruperea ori sifonarea cu uşurinţă a formularelor;

d)să asigure conservarea datelor înscrise pe o perioadă de minimum 5 ani de la data completării, cu excepţia cazurilor în care, prin legi speciale, se prevede un termen mai mare pentru păstrarea documentelor;

(3)În cazul formularelor declaraţiei sumare şi declaraţiei vamale în detaliu hârtia trebuie să fie de culoare albă, cu excepţia următoarelor rubrici:

- pentru declaraţia sumară: exemplarelor 1/6 şi 3/8 rubricile 1 (fără caseta centrală), 2, 4, 5, 9, 13, 16, 20, 21', 22, 24, 25, 26, 27 şi 29 au un fond mov ghiloşat;

- pentru declaraţia vamală în detaliu: exemplarele 1, 4, 5 şi 7 rubricile 1 (fără caseta centrală) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima casetă situată la stânga) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 şi 56 au un fond verde ghiloşat.

(4)În cazul formularelor exemplarului de control T5R acestea se tipăresc pe hârtie de culoare albastru pal.

(5)Formularele trebuie să aibă dimensiunile de 21 0 x 297 mm fiind permisă o toleranţă în lungime între - 5 şi + 8 mm.

(6)Exemplarele trebuie să fie prevăzute cu o menţiune care să indice numele şi adresa persoanei care, pe baza aprobării emise de Autoritatea Naţională a Vămilor, a efectuat imprimarea; această menţiune poate fi înlocuită cu un semn distinctiv imprimat pe formulare, care să permită identificarea acestora.

(7)Formularele trebuie să aibă imprimat şi termenul de conservare a datelor la care face referire pct. 3 alin. (2) lit. d).

4.Informaţiile privind tipografiile care au obţinut aprobare pentru tipărirea formularelor pot fi puse la dispoziţia persoanelor interesate, la solicitarea acestora.

5.Atunci când la declararea mărfurilor pe baza formularelor declaraţiilor sumare, declaraţiilor vamale în detaliu sau exemplarelor de control T5R agenţii vamali constată că formularele prezentate la vămuire încalcă una sau mai multe din condiţiile stabilite mai sus aceştia au obligaţia de a suspenda imediat declararea mărfurilor.

Exemplarele în cauză se reţin de biroul vamal şi se remit Autorităţii Naţionale a Vămilor care va lua măsuri legale privind interzicerea punerii în uz a seturilor de declaraţii neconforme.

CAPITOLUL 2: INSTRUCŢIUNI SPECIFICE PRIVIND TIPĂRIREA FORMULARELOR DECLARAŢIEI SUMARE, DECLARAŢIEI VAMALE ÎN DETALIU ŞI EXEMPLARELOR DE CONTROL T5R

6._

(1)Dimensiunile rubricilor declaraţiei vamale în detaliu se raportează la o unitate de măsură având ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală şi o şesime dintr-un inch pe verticală. Casetele din cadrul rubricilor sunt dimensionate folosind ca unitate de măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală.

(2)În cazul formularelor declaraţiei sumare, declaraţiei vamale în detaliu şi exemplarelor de controlT5R un set de formulare reuneşte toate exemplarele lipite la cotor.

7._

(1)Proprietatea de autocopiere a hârtiei utilizată pentru formularele declaraţiei vamale în detaliu este activă pentru unele câmpuri de date ale declaraţiei vamale în detaliu şi neutralizată în cazul altor câmpuri de date. Neutralizarea proprietăţii de autocopiere presupune imposibilitatea suprapunerii automate a unor date înscrise într-un câmp sau rubrică a unui exemplar al declaraţiei vamale pe un alt exemplar din set, plasat dedesubtul acestuia.

(2)Un câmp de date este definit în mod distinct de una sau mai multe rubrici din declaraţia vamală în detaliu, grupate în funcţie de caracteristicile comune ale informaţiilor cuprinse în acestea.

(3)Identificarea câmpurilor de date, precum şi atribuirea sau neutralizarea funcţiei de autocopiere a hârtiei se realizează potrivit datelor conţinute în tabelul din Anexa Nr. 5 la prezentele norme şi instrucţiunilor de interpretare aferente acestuia.

8.Pe toate exemplarele declaraţiei vamale în detaliu chenarul şi denumirea rubricilor care figurează pe acestea trebuie să fie imprimate în culoare verde.

În partea dreaptă, pe verticală, exemplarele declaraţiei vamale sunt imprimate cu o linie continuă sau/şi discontinuă de culori diferite, astfel:

- exemplarul 1: o linie continuă de culoare roşie

- exemplarul 2: o linie continuă de culoare verde

- exemplarul 3: o linie continuă de culoare galbenă

- exemplarul 4: o linie discontinuă de culoare albastră

- exemplarul 5: o linie continuă de culoare albastră

- exemplarul 6: o linie discontinuă de culoare roşie

- exemplarul 7: o linie discontinuă de culoare verde

- exemplarul 8: o linie discontinuă de culoare galbenă

- exemplarul 1/6: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare roşie

- exemplarul 2/7: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare verde

- exemplarul 3/8: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare galbenă

- exemplarul 4/5: o linie continuă spre interiorul formularului şi o linie discontinuă spre exteriorul acestuia, ambele de culoare albastră

Linia continuă are o grosime de aproximativ 3 mm, iar linia discontinuă este realizată din pătrate cu laturi de 3 mm dispuse la o distanţă de 3 mm între ele.

9.Modelele oficiale pentru formularele exemplarelor de control T5R, respectiv T5R bis sunt prevăzute în Anexele Nr. 13 a) şi b) la Regulamentul de aplicare a Codului Vamal.

10.Formularele exemplarelor de control T5R, respectiv T5R6/S se compun de regulă, dintr-un set de 2 exemplare, şi anume un exemplar original şi un exemplar copie.

În cazul folosirii formularelor pentru transferul mărfurilor între doi titulari de autorizaţie seturile exemplarelor de control T5R, respectiv T5R6/S se compun, de regulă, din 3 exemplare, şi anume un exemplar original şi două exemplare copie.

ANEXA Nr. 5:


I

II

Câmpurile de date din exemplarul 1 sau 1/6 din setul fracţionat al declaraţiei vamale în detaliu

Câmpurile de date din celelalte exemplare ale setului fracţionat al declaraţiei vamale în detaliu

2

3

4

5

7

2/7

3/8

4/5

Câmpul echivalent rubricii A

X

X

X

 

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 1: - prima casetă

X

X

X

X

X

X

X

X

- a doua casetă

X

X

 

 

 

X

X

 

- a treia casetă

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 2

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor 3-6

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 7

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 8

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor 9-11

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul ne-numerotat din dreapta rubricii 11

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 13

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 14

X

X

X

 

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 15

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor 15 a/b şi 17 a/b

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 16

X

X

 

 

X

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 17

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor 18 şi 19

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 20

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 21

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor 22 - 24

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 25

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 26

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 27

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor 28 - 30

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricilor 31 şi 32

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 33 - prima casetă

X

X

X

X

X

X

X

X

- restul de casete

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 34 a/b

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 35

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul nenumerotat din dreapta rubricii 35

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 37

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 38

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 39

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 40

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 41

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul nenumerotat din dreapta rubricii 41

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii 44

X

X

X

X

 

X

X

X

Câmpul nenumerotat din dreapta rubricii "Cod MS"

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricilor 46 - 49

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricii B

X

X

 

 

 

X

X

 

Câmpul echivalent rubricilor 50, C şi 51 -53

X

X

X

X

X

X

X

X

Câmpul echivalent rubricilor D sau

D/J

X

X

X

 

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 54

X

X

X

 

 

X

X

X

Câmpul echivalent rubricii 55*

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpul echivalent rubricii F*

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se regăsesc numai în exemplarele 4, 5 şi 4/5.

Instrucţiuni de interpretare a anexei

1.În coloana "I" din tabel sunt definite câmpurile de date ale exemplarului 1 sau 1/6 (în cazul procedurii informatice de completare) al declaraţiei vamale în detaliu.

2.În dreptul fiecărui câmp de date, în coloana "II", se evidenţiază activarea sau neutralizarea proprietăţii de autocopiere a datelor pe câmpurile de date corespondente din celelalte exemplare ale declaraţiei vamale în detaliu din setul utilizat (respectiv 2,3,4,5,7 sau 2/7, 3/8 şi 4/5).

3.Interpretarea informaţiilor conţinute în coloana "II" a tabelului, este următoarea:

a)dacă într-o casetă este înscris semnul "x", înseamnă că în acel câmp, aparţinând exemplarului declaraţiei vamale corespunzător numărului de pe verticală, datele inscripţionate pe exemplarul 1 (în cazul procedurii manuale de completare) sau 1/6 (în cazul procedurii informatice de completare) se autocopiază;

b)dacă într-o casetă nu este înscris semnul "x" înseamnă că, în acel câmp, aparţinând exemplarului declaraţiei vamale corespunzător numărului de pe verticală, datele inscripţionate pe exemplarul 1 (în cazul procedurii manuale de completare) sau 1/6 (în cazul procedurii informatice de completare), nu se autocopiază.

4.Din punct de vedere tehnic, aplicarea instrucţiunilor de mai sus presupune neutralizarea proprietăţii de autocopiere a hârtiei pe acele câmpuri de date, pentru care este înscris "x" în coloana II a tabelului de mai sus.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 16 iunie 2006